Från Kulturnämndens sammanträde 2013-08-29

30 augusti 2013

Det har varit en bra sommar för Mora kulturhus och bibliotek med fler än 12 000 besök under juli månad. Vilket gör juli till den bästa besöksmånaden hittills i år. Många besökare har spontant vänt sig till personalen för att berätta hur fint och trevligt de tycker att biblioteket är, och många har uppskattat sommarens utställningar.

Kulturnämndens verksamheter har under sommaren tagit emot 20 sommarjobbande skolungdomar. En grupp ungdomar har arbetat som musikanter och gett konserter på olika ställen, bl a gator och torg samt äldreboenden. En grupp har snickrat och målat i Rosa Huset, ett par har skrivit för bibliotekswebben och några har arbetat med att framställa en rapport över hur det är att vara ung i Mora.

Kulturnämndens delårsbokslut visar att nämndens verksamheter i princip håller budget. Fritidskonsulentens verksamhet ser ut att vid årsskiftet få ett överskott. Något som kommer att rättas till så snart de nya föreningsbidragsreglerna börjar gälla. Kulturnämnden beslutade just idag att lämna ett remissvar på förslaget till nya regler för föreningsbidrag. Nämnden ser mycket positivt på förslaget att ge kulturföreningar möjlighet att söka ekonomiskt stöd i syfte att utveckla kulturlivet i Mora.

Kulturnämnden beslutade även att lämna ett yttrande som remissvar på det tematiska tillägget till översiktsplan, LIS (landsbygdutveckling i strandnära lägen) som skickats ut för samråd. Kulturnämnden konstaterar att många av de utpekade LIS-områdena sammanfaller med områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid. Begreppet riksintresse understryker att all planläggning ska ske under hänsynstagande till viktiga intressen som är gemensamma för hela landet. Avsikten är att nationellt utpekade intressen ska tillgodoses i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om ändrad markanvändning. Kulturnämnden påtalar bl a att det vid dispens i kulturhistoriskt värdefulla miljöer är av yttersta vikt med uppföljning genom t ex platsbesök, vilket även föreslås i tillägget till översiktsplanen. Riksintressen får inte skadas. En söndergrävd fornlämning t ex, är för alltid förlorad.

Vidare behandlades den återkommande LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning av Ungdompolitiken), som för hösten 2012 sammanställts av Högskolan Dalarna. Kulturnämnden beslutade att kulturförvaltningen skall undersöka tjejers möjligheter till fritidsaktivteter i Mora då en del kritik framförts mot det begränsade utbudet. Vidare kommer förvaltningen att arbeta för att göra Rosa Huset ännu mer attraktivt. En hel del förslag hade lämnats som frisvar med enkäten.

Gunnar Nilsson, Kulturnämndens ordförande
Caroline Smitmanis Smids, kulturchef

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 augusti 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213