Projektet "Prästholmen" går vidare

1 september 2009
Träning på Prästholmen Visa större bild

Ett intentionsavtal för Fas 1 har träffats med Environiq AB, det företag som tidigare utrett vilka möjligheter som finns att utveckla området.

Allt i syfte att förstärka Moras position som en idrottskommun värnande om hälsa och välmående för sina invånare. En satsning på Prästholmen skulle i förlängningen kunna locka än fler inflyttare och därmed bli en viktig tillväxtfaktor i framtiden.  

Första steget tas nu

Utredningen som presenterades i mars 2009 hade formen av en så kallad "För-förstudie". I den skissades bland annat på följande nybyggnation i omedelbar anslutning till nuvarande simhall och tennishall: en träningshall för ishockey, undervisningslokaler med lärarrum, ett kulturcentrum, en multifunktionshall och en ny konstgräsplan. Studien innehöll även ett antal förbättringsåtgärder i befintliga anläggningar.

Läs en tidigare artikel i ämnet här

En satsning på fotbollen i första hand

I det avtal som nu föreligger nämns inget om nya byggnader. Sådana kan bli aktuella först i Fas 2. Den första fasen tar enbart upp det som redan finns på Prästholmen;  forbollsplanerna, simhallen och tennishallen med intilliggande serviceanläggning. Avsikten är att dessa ska säljas till Environiq AB för att sedan hyras av kommunen. Marken upplåts med tomträtt.

Dagens två fotbollsplaner, naturgräs och konstgräs, är båda i dåligt skick. Tanken är att konstgräsplanen ska nyanläggas och dessutom förses med uppvärmning. För naturgräsplanen kommer en utredning att visa om den kan rehabiliteras eller måste nyanläggas. Avtalet innehåller också en skrivning om att en parkerings-, trafik och logistikutredning ska göras för hela området.

Ett omfattande arbete

Under avtalstiden, som för övrigt sträcker sig till och med 2010-03-31, ska följande punkter behandlas:

  • Utredning och förslag till åtgärder för befintlig konstgräsplan 
    friidrottsutredning, behov och framtid
  • Utredning och förslag till åtgärder för eventuella energilösningar för fotbollsplaner och Simhall med bl.a. provborrningar och mätningar
  • Utredning kring parkering-, trafik och logistik
  • Fastighetsutredningar
  • Utredning och förslag till hyreskontrakt vid en eventuell försäljning av simhall, tennishall och IP.
  • Utredning och förslag till driftlösningar för simhall, IP, tennishall och servicebyggnad vid tennishallen.
  • Ekonomiutredning för berörda anläggningar på Prästholmen

Analyserna och utredningarna arbetas fram med utifrån perspektivet ”Uthållig kommun” med en fokusering på bra miljö-, och energilösningar. 

Driften av anläggningarna ska precis som idag skötas av kommunen via den tekniska förvaltningen, vilket skulle innebära att några personalförändringar inte är aktuella.

När alla detaljfrågor fått sin lösning i intentionsavtalet är tanken att ett slutligt avtal ska träffas, det som alltså utgör startskottet för de planerade åtgärderna. Från kommunens sida har deklarerats att riskexponeringen ska vara minsta möjliga och av det skälet är borgensåtagande uteslutet. Avtalet ska ha lång löptid med förutsägbara kostnader, undantagandes simhallen som av åldersskäl behandlas i särskild ordning. Kommunen får också en tvingande köpoption för den händelse man vill göra ändringar i utvecklingsplanerna utanför avtalet.

Ambitionen är att avtalsbeslut ska kunna tecknas av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 14 december. Innan dess ska beslut ha tagits av tekniska nämnden och kommunstyrelsen i sedvanlig ordning.  

 

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 september 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213