Vad händer på Prästholmen?

14 maj 2009
Projekt Prästholmen

Så kan simhallen och tennishallen (båda inom röda ramar) komma att byggas till om projektet blir verklighet.

 

Under vintern har en studie gjorts för att undersöka möjligheten att utveckla Prästholmen med ytterligare anläggningar. Syfte? Att skapa ett centrum för sport, kultur och evenemang.

Denna ”för-förstudie” - som den kallats - har gjorts i samarbete mellan konsultföretaget Environiq och kommunens tekniska förvaltning. Resultatet föreligger nu i sin helhet och där beskrivs även en tänkt lösning av den ekonomiska ekvationen. En länk till hela utredningen finns längs ned på denna sida.

En broschyr har också tagits fram för att på ett enkelt sätt ge svar på åtminstone en del av de frågor som kan tänkas uppstå. Innehållet i den broschyren följer här:

Mora har idag ett av landets starkaste varumärken.

Vi är kända såväl nationellt som internationellt, och främst tack vare vår kultur och idrott. Ett faktum som gjort besöksnäringen till en av våra största och viktigaste inkomstkällor. Syftet med Projekt Prästholmen är att ytterligare utveckla förutsättningarna för just kultur och idrott och därigenom skapa ännu bättre förutsättningar för besöksnäringen. Något som har stöd från såväl föreningar och kulturliv som politiker och allmänhet. Frågan är hur det ska göras på bästa sätt. Det är det vi försöker få svar på nu. Tekniska Förvaltningen har låtit göra en ingående studie av förutsättningarna för Projekt Prästholmen. Denna ska naturligtvis behandlas politiskt och värderas ingående under den närmaste tiden. Allt för att vi ska få ut så mycket som möjligt. Och så många som möjligt ska få glädje av satsningen.

Prästholmen idag:

På området finns idag FM Mattsson Arena, en tennishall, ett badhus samt en konstgräsplan och en friidrottsarena med gräsplan. Flera av dessa är i starkt behov av renovering.

Prästholmen i morgon:

Visionen är att skapa ett centralt beläget centrum som förenar kultur och idrott. En naturlig samlingsplats för kommunens invånare, såväl som en generator i besöksnäringen. På skisserna finns idag en multifunktionshall, en ishall för träning samt ett sammanlänkande kulturcentrum med möjligheter för utställningar, utbildningar och olika typer av work-shops. Ett hus av möjligheter för alla intressen och åldrar mitt i centrala Mora!

Vad tycker Mora kommun?

Från kommunens sida ser vi möjligheterna med projektet. Ökad och förbättrad ungdomsverksamhet för många föreningar, överraskande möten mellan kultur och idrott, ökade möjligheter för idrotts- och kulturevent som främjar besöksnäringen. Mora har mycket att vinna på att det här projektet genomförs på rätt sätt. Därmed inte sagt att vi ska föregå utredningen och den politiska processen. Precis som utredarna menar, så vill vi ha en fortsatt samverkan med föreningar, näringsliv och andra för att hitta den bästa lösningen. Långsiktigt hänger satsningen på att vi i Mora kommer att betrakta anläggningarna som våra egna, även om kommunen inte behöver äga alla anläggningar.

Vilka ekonomiska risker tar kommunen?

Kommunen är mån om att hantera alla risker öppet och tydligt. Vi vill alltid veta vad saker och ting kommer att kosta i förväg. Därför är vår principiella inställning att inte ställa ut kommunal borgen till ett projekt som detta. Genom att kräva öppenhet, vill vi så långt som det är möjligt försäkra oss mot överraskningar under resans gång.

Hur står det till med badhuset?

Statusbesiktningen vi låtit göra understryker allt för väl att badhuset är i stort behov av upprustning inom en snar framtid. Hur detta ska hanteras vet vi inte just nu, men det är en del av projektet. De åtgärder som gjorts under de senaste åren, kommer dock inte att räcka för att få till ett modernt badhus.

Översvämningsrisken på Prästholmen?

Det har, som de flesta vet, skett flera översvämningar på Prästholmen med omfattande förstörelse på kommunala byggnader. Detta tas naturligtvis med i beräkningarna om nya anläggningar ska byggas på området. I de diskussioner som förts med utredarna så kan vi konstatera att nya huskroppar föreslås byggas i anslutning till badhuset och tennishallen, i den mer höglänta terrängen. Om projektet blir av så kommer kommunen genom en ny detaljplan att kräva en lägsta byggnadshöjd om 165 m.ö.h. Vilket gör att ingen kommer att kunna ställa ekonomiska krav på kommunen vid en eventuell översvämning i framtiden.

Kan allmänheten förlora tillträde till området med en privat ägare?

Kommunen kan aldrig till fullo ställa ut bindande löften eller garantier. Men, genom planmonopol så regleras användningen av marken via detaljplanen. Och den har kommunen makt över. I den plan som gäller nu finns något som kallas ”prickmark”. Den syftar till att förhindra stora byggnationer och till att säkerställa att invånarna har tillgång till ströv- och rekreationsmöjligheter i området. Kommunen ser ingen anledning att ändra på det.

Vad händer om det privata bolaget inte kan fullfölja projektet?

Kommunen kommer att försäkra sig om att aktuella leverantörer, entreprenörer och de inblandade bolagen har ekonomiska förutsättningar att driva projektet. Skulle några ekonomiska problem ändå uppdagas under projektets gång, ska kommunen ha möjlighet att kräva tillbaka fastigheterna i kommunal regi. Vi tänker inte bli stående med ett halvfärdigt projekt!

Hur påverkas kommunens totala ekonomi?

Kommunen har inte ensam de ekonomiska förutsättningarna att klara av alla delar i projektet. För det krävs att både föreningar, företag och andra aktörer i Mora engagerar sig. Vår grundinställning är att begränsa nettokostnadsökningen så mycket som det går. Samtidigt måste vi komma ihåg att vi har en framtida kostnad för renovering och upprustning av badhuset, oavsett hur vi ser på detta projekt. Under våren kommer vi även se över kommunens totala fastighetsbestånd för att hitta synergieffekter som kompletterar totalbilden av projektet. Kulturchefen har även fått i uppdrag att se över möjligheterna att skapa ett Kulturhus för ungdomar. Utan att föregripa utfallet av denna utredning, så bör åtminstone en granskning göras om det finns förutsättningar att kombinera kultur och idrott.

Vad kan kommunen göra om den privata fastighetsägaren inte sköter sig?

Vi kommer inte att sätta oss i ett långt hyresavtal utan möjlighet att häva kontraktet om fastighetsägaren inte sköter sitt åtagande.

Kommer föreningarnas avgifter och hyror att höjas?

Samtal har skett med företrädare för olika föreningar, därigenom har utredarna kommit fram till en nivå som alla anser att föreningarna har möjlighet att klara av. Samtidigt skall vi komma ihåg att det idag finns föreningar som väljer att genomföra träning på andra orter och då uppstår kostnader för drivmedel och annat.
Vår bedömning så här långt, är att totaleffekten för föreningslivet inte kommer att bli sämre ur ett ekonomiskt perspektiv. Tvärtom kan nya anläggningar medföra nya möjligheter för cuper, samlingar, träningsläger etc. Det kan alltså bli frågan om helt nya intäktsnivåer för lokala föreningar i Mora.

Hur kommer Moras näringsliv att påverkas?

Utredarna har understrukit vikten av att inte konkurrera ut befintliga företag i Mora. De har arbetat för att hitta lösningar där befintliga företag och verksamheter kan förstärkas. Ett sådant exempel är att en framtida anläggning inte kommer att innehålla något tillagningskök. Ambitionen är att hitta en samarbetslösning där befintliga restaurangägare sluter avtal med anläggningen. Ett annat exempel är att den dagliga driften skall hanteras av människor som redan bor och verkar i Mora.

Idrott, idrott! När ska kulturen få sin beskärda del?

I utredningsuppdraget ingick att granska förutsättningarna för att utveckla kulturverksamheten i Mora. Efter samtal med företrädare för kulturskolan och kulturlivet har detta lösts genom att föreslå en samlokalisering av idrotts- och kulturaktiviteterna. Genom denna lösning skapas en naturlig mötesplats för ungdomar med olika intressen, något som borde leda till större utbyte, gemenskap och möjlighet att prova på nya saker.

Hur ska alla bilar hanteras?

I början av 1990-talet gjordes en utredning om ”Trafikmatning av Prästholmen”. Och de slutsatser som lagts fram visar på behovet av minst två huvudstråk. Samtidigt vill vi minska trafiken i de centrala delarna. Detta kommer att studeras noggrant och berörda invånare kommer att få möjlighet att påverka saken när ny detaljplan skall tas fram. När det gäller parkering så vet alla att det redan idag är riktigt trångt kring FM Mattsson Arena i samband med Mora IK:s hemmamatcher. Förhoppningsvis kommer besökssiffrorna för området stiga betydligt. Och det enda rimliga alternativ som kan förutses idag är att skapa en gemensam lösning för hela området.

Måste den tekniska infrastrukturen göras om?

Det är uppenbart att vissa rördragningar måste dras om. Den kostnad som uppstår för att ordna till detta kommer vi att belasta projektet. Skattebetalarna skall inte drabbas av merkostnader.

Är det frågan om att efterskänka mark, ge rabatter och på annat sätt sponsra det privata bolaget?

Nej. På denna punkt har utredarna varit tydliga. Projektet kommer att belastas med de avgifter som kommunfullmäktige fastställt, exempelvis anslutningsavgifter och bygglovsavgifter. Kommunen kommer inte att ge några som helst subsidier eller bidrag för att projektet skall bli av. Vi värnar om de värden som skattebetalarna redan investerat i området. Samtidigt är det inte frågan om att ”tjäna pengar” på mark och anläggningar. Det viktiga är inte att göra kortsiktiga reavinster utan istället hitta robusta lösningar som följer kommunallagen och att försvara de bokförda värden som kommunen har idag.

Är detta framtiden?

Projekt Prästholmens vara eller inte vara kommer att beslutas under våren 2009. Hur det slutligen kommer att se ut och vad det kommer att innehålla beslutas senare i samråd med föreningslivet, Moras näringsliv, Moras invånare och den eller de entreprenörer vi anlitar till projektet. Har du åsikter, insikter eller förslag är du välkommen att höra av dig till This is a mailto link.

 
Läs hela utredningen här

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 maj 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213