Cykelstrategi ska bidra till hållbart resande inom kommunen

Som en del i arbetet med att förverkliga strategin Hållbara Mora har Mora kommun föreslagit en ny cykelstrategi. Syftet är att förenkla för kommunen att göra rätt åtgärder och prioriteringar vid byggande och förändringar i cykelinfrastrukturen.

Cykelsymbol på asfalt

Sommaren 2018 antog kommunfullmäktige strategin Hållbara Mora - en hållbarhetsstrategi som tar avstamp i FN:s globala hållbarhetsutvecklingsmål, Agenda 2030. Cykelstrategin som nu föreslås är en del av arbetet att förverkliga Hållbara Mora, både med långsiktig strategisk planering och en handlingsplan med förslag på prioriteringar när cykelnätet utökas. Idag finns ett generellt mål om att öka andelen hållbara transporter i Sverige och en transportpolitik ska föras som bidrar till en socialt, kulturellt och ekologiskt hållbar utveckling.

För att cykelstrategin ska kunna bidra till ett mer hållbart resande används den så kallade fyrstegsprincipen, ett förhållningssätt för planering inom vägtransportsystemet som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Störst tyngd ligger huvudsakligen på de två första punkterna.

Fyrstegsprincipen

1. Tänk om
Det första steget handlar först och främst om att överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.

2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

3. Bygg om
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.

4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Implementering

Implementeringen av cykelstrategin är ett omfattande projekt som sträcker sig mellan åren 2019-2040 och ska på sikt leda till en bättre cykelinfrastruktur, vilket i sin tur stimulerar fler till att använda cykeln som transportmedel. En strategi som finns att falla tillbaks på betyder att kommunen har en god planberedskap i de fall nya detaljplaner ska tas fram eller att tillfälliga statliga stöd dyker upp för till exempel nya gång- och cykelvägar.

Förslaget om Mora cykelstrategi 2019-2040 kommer att tas upp för beslut under kommunstyrelsens nästa sammanträde den 9 april.

Senast uppdaterad: 3 april 2019