Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Miljökontoret bäst på tillsyn och kontroller i Mora

Företagarna i Mora är nöjda med miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontrollen men mindre nöjda med bygglovshandläggningen visar Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser om företagsklimat där resultatet av enkätundersökningen Insikt redovisas.

Skärm med texten Service

Mora kommun har tre år i rad deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Insikt som är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Nu presenterar SKL resultatet för undersökningen år 2018 i rapporten SKL:s öppna jämförelser om företagsklimat

De myndighetsområden som ingår i undersökningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Alla företag som haft ett ärende inom respektive myndighetsområde har fått en enkät med ett antal frågor att besvara och utifrån svaren räknas det ut ett Nöjd-Kund-Index (NKI).

Livsmedel och Miljö- och hälsoskydd ökar mest i Mora

NKI räknas ut totalt för kommunen och för varje myndighetsområde var för sig. För kommunen totalt blev NKI 73 vilket är samma som förra året. Största förbättringen i årets mätning ser vi på livsmedelskontrollen vars NKI ökat med 11 enheter, från 63 till 74, jämfört med 2017. Vi har under flera år arbetat med vår kontroll för att förbättra och underlätta för kunden säger Camilla Björck, miljöchef på Mora-Orsa miljökontor. Bland annat har vi gjort om rapporten vi lämnar efter oss vid en kontroll. Den är mycket tydligare och enklare att förstå, det uppskattas av företagarna.

Under de tre åren Mora kommun deltagit i mätningen har miljötillsynen haft den största förbättringen. 2016 var deras NKI 57, för att år 2017 hamna på 77, vilket är den enskilt största ökningen av NKI för miljötillsyn i hela landet. För 2018 ligger miljötillsynen kvar med fina 78 i NKI och det ger en 13:e plats bland Sveriges kommuner. Camilla Björck berättar att de under många år jobbat med frågorna och tycker det är roligt att det ger resultat.

Högsta svarsfrekvensen ser vi inom serveringstillstånd, 75 % av de tillfrågade företagen har svarat på enkäten och ger ett NKI på 75 vilket är ett medel för landet.

Två år i rad har Mora brandkår haft bäst NKI i landet för sin brandtillsyn, men de har i år inte möjlighet att försvara sin position i täten eftersom de haft för få svar för att komma med i statistiken. Det påverkar även kommunens totala NKI eftersom brandkåren haft ett mycket högt NKI tidigare år.

NKI för bygglov sjunker

Sämst NKI i Mora kommun ser vi för bygglov. NKI för 2018 är 56 mot 70 för 2016. Vi frågar bygglovschef Per-Olof Olsson hur det kan komma sig att NKI gått ner så mycket för bygglov. -2016 och framåt hade vi en tuff period med pensionsavgångar i kombination med föräldraledighet, tjänstledighet och sjukfrånvaro. I samband med detta gjordes flera nyanställningar med tidskrävande inskolningar av ny personal. Flera år av högkonjunktur hade dessutom skapat en kompetensbrist med långa rekryteringsprocesser som följd. Samtidigt genomförde staten årligen flera lagändringar i Plan- och bygglagen, vilket direkt påverkade vår handläggningsprocess med krav på organisationsförändring och nya arbetssätt. Parallellt med nyinkomna ärenden handlade vi även en stor mängd ärenden som släpat efter sedan flera år tillbaka. Som ”lök på laxen” fick vi dessutom ägna väldigt mycket tid åt vår nya plan- och byggmodul, dvs åt införandet av vårt nya handläggarsystem inom Public 360. Med dessa förutsättningar i åtanke kan jag konstatera att bygglovsenhetens medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb, även om vårt NKI har sjunkit. Nu kan vi bara se framåt och glädjas åt lyckade förstärkningar både på den administrativa sidan och på inspektörssidan. Vi har både lyckats omorganisera, fylla vakanser och förstärka med rätt antal personal som krävs för den mängd ärenden vi har, säger Per-Olof Olsson. Bäst av allt är att vi redan nu kan se en skillnad när vi tittar kvartalsvis på 2018. Vi ser att våra kunder är mer nöjda i slutet av året jämfört med det första kvartalet, vilket pekar på att vi redan har vänt trenden och nu är på rätt väg. Vi ser fram emot mätningen för år 2020, då ska vi vara i fas och våra kunder ska få den service vi vill ge dem och som de förväntar sig av oss. Till syvende och sist, en framtida utmaning vi verkligen ser fram emot är digitaliseringen av bygglovsprocessen, det ska bli mycket spännande avslutar Per-Olof Olsson.

Fortsatt arbete med tillsynen

Vi vill tacka alla företagare som tagit sig tid och svarat på enkäten och därmed hjälper oss med vad vi ska förbättra men också vad som redan är bra i kommunens myndighetsutövning. Under 2019 pausar vi Insikts-undersökningen för att sedan genomföra den vartannat år. Det är i stort sett samma företagare som fått enkäten under de här tre åren och vi vill inte nöta på dem för mycket säger Ulla Karlsson på utvecklingsenheten som är den som ansvarar för undersökningen för Mora kommuns räkning. Under 2019 kommer vi istället att arbeta med den så kallade Rättviksmodellen i ett projekt som heter Främjande Myndighetsutövning tillsammans med den ideella föreningen Tillväxt & Tillsyn och Orsa och Älvdalens kommuner. Vår förhoppning är att det efter avslutat projekt kommer att märkas att vi jobbat ytterligare med frågorna när vi mäter igen år 2020, genom att NKI har ökat och att Mora kommun har blivit en ännu bättre kommun att driva företag i avslutar Ulla Karlsson.

Nöjd-Kund-Index (NKI)

>80 Mycket högt
70-80 Högt
62-69 Godkänt
50-61 Lågt
<50 Mycket lågt

Senast uppdaterad: 10 april 2019