Plusresultat i kommunen även för 2018

Mora kommun gjorde ett ekonomiskt plusresultat på 14,5 miljoner kronor. Det visar den årsredovisning för 2018 som kommunstyrelsen har godkänt. Årsredovisningen ska fastställas av fullmäktige den 6 maj.

Framsidan på Mora kommuns årsredovisning 2018

Resultatet på 14,5 miljoner är dock nästan 16 miljoner sämre än vad budget visade. Det sämre resultatet beror i första hand på underskott för socialnämnden, för- och grundskolenämnden och tekniska nämnden.

För 2017 gjorde kommunen ett resultat på 44 miljoner kronor.

”Vi har gjort att bra ekonomiskt resultat 2018 i kommunen, men vi står inför många utmaningar och behov av stora investeringar. Vi behöver bra resultat för att kunna möta framtiden med en långsiktigt hållbar utveckling”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 1,2 procent. Det innebär att målet på minst 2,0 procent inte nåddes.

Investeringarna 2018 uppgick till drygt 92 miljoner inklusive bidrag, vilket var högre än 2017 (80 miljoner), men nästan 18 miljoner lägre än den beslutade investeringsramen. Den huvudsakliga förklaringen till att investeringarna inte nådde ramen var att en del kostnader i projektet med den nya brandstationen har skjutits fram något.

Bland de viktigare händelserna för 2018 som tas upp i årsredovisningen:

 • Den nya genomfarten i Mora började byggas. Det är ett flerårigt samverkansprojekt med Trafikverket och i februari fastställde kommunfullmäktige detaljplanen. Arbetet inleddes med bygget av cirkulationsplatser vid Svedjärnsvägen och Badstubacksbron.
 • Reguljärflyget mellan Mora och Stockholm upphörde den 1 mars. Det var resultatet av Trafikverkets bedömning att AB Dalaflyget inte får ha avtal på flygtrafiken till Stockholm. Näringslivet ser stora problem när det gäller att få ägare, kunder och andra intressenter att få rimliga restider vid besök hos företagen. Flera uppvaktningar gjordes för att få behålla trafiken.
 • Mora utsågs till årets elitidrottskommun av tidningen Sport & Affärer. Dessutom kom Mora på plats 19 över de bästa idrottskommunerna generellt i Sverige, vilket var bäst i Dalarna.
 • Moras företagsklimat fortsätter att förbättras. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, klättrade Mora från 79:e till 69:e plats. Företagen i Mora hade den tredje bästa tillväxten i Dalarnas län i 2018 års tillväxtindex, enligt kreditupplysningsföretaget Syna.
 • Mora kommuns ansökan om att få bedriva yrkeshögskola beviljades i januari 2019. En ny utbildning för robot- och CNC-tekniker för tillverkningsindustrin kan därmed starta. Den blir viktig för kompetensförsörjningen, inte bara i Mora utan för hela Dalarna.
 • Samarbetet med Mora köpstad och Visit Dalarna för att utveckla handeln har fortsatt. En av åtgärderna var att renovera Kyrkogatan, där invigningen ägde rum den 7 juli.
 • Ett omfattande arbete för att skapa en ny webbplats har pågått under 2018 i samverkan med Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. Lanseringen skedde den 31 januari 2019. Den nya webbplatsen är en servicewebb med ett helt nytt utseende, struktur och är mer inriktad på användarens behov.
 • I februari beslutade kommunfullmäktige att en ny organisation skulle införas den 1 januari 2019. Syftet är att kommunens verksamheter ska bli tydligare, enklare och bättre för medborgarna. Större förändringar var att en kultur- och fritidsnämnd, samt en servicenämnd för intern service inrättats. Kommunstyrelsen får en mer uttalad strategisk roll.
 • Kommunfullmäktige ställde sig bakom strategin Hållbara Mora. Syftet är att ge förutsättningar för att invånarna ska kunna uppleva god livskvalitet på lång sikt. Strategin ska fungera som stöd för kommunens verksamheter i arbetet med ekonomisk, social och långsiktig hållbarhet med samma målbild 2030.
 • Vid ett reparations- och underhållsarbete i Mora simhall upptäcktes en omfattande vattenskada. Lokalerna genomgick en omfattande renovering och öppnades på nytt i anslutning till Vasaloppet 2019.
 • Den 18 maj togs det första spadtaget för Moras nya brandstation, som ska stå färdig i slutet av 2019.
 • En familjecentral i Mora har varit en återkommande fråga ända sen 1990-talet. I november 2018 kunde äntligen den nya familjecentralen invigas på Hantverkargatan. Verksamheten drivs i samarbete mellan kommun och landsting och riktar sig till föräldrar och barn.
 • I kommunens lönerevision beslutade kommunstyrelsen om extramedel till undersköterskor för att attrahera och behålla personal. En plan för att deltidsanställningar ska ersättas med heltidsanställningar antogs.
 • Saneringen av markföroreningarna på Saxvikenområdet påbörjades. Den genomförs i två etapper: etapp 1 med sanering av mark i närheten av befintliga bostäder och planerade nybyggen, samt etapp 2 av övriga områden, mestadels öppen mark. Kommunen beviljades bidrag från Naturvårdsverket för båda etapperna.

År 2018 har varit präglat av att det var slutet på en mandatperiod och valår. Många stora projekt som planerats länge påbörjades eller slutfördes. Familjecentralen blev äntligen klar, brandstationen och genomfartsarbetet har påbörjats och kommunen har mottagit flera fina utmärkelser. Strategin ”Hållbara Mora” antogs och den kommer att påverka utvecklingen framöver. Hållbarhet, långsiktighet och framtidstro, det behövs i en tid som denna då vi är i ständig förändring. Invånarna i Mora ska kunna uppleva en god livskvalitet på lång sikt. Strategin ska fungera som ett stöd för kommunens förvaltningar, nämnder, styrelser och bolag för att arbeta mot samma målbild 2030.

”Jag vill tacka anställda, politiker och alla andra som arbetat hårt och bidrar till den fina utvecklingen i Mora. Det är många som tar ansvar för att Mora ska vara en trygg, trevlig och hållbar kommun,” säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Senast uppdaterad: 24 oktober 2019