• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Mora kommun lämnar synpunkter på den regionala energi- och klimatstrategin

Mora kommun lämnar synpunkter på den regionala energi- och klimatstrategin

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande angående länsstyrelsens remissversion av den regionala energi- och klimatstrategin. Kommunstyrelsen kommer ta ställning till förslaget vid deras nästa sammanträde den 28 maj.

Två vindturbiner

Länsstyrelsen i Dalarnas län har gett Mora kommun möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av den regionala energi- och klimatstrategin ”På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045”. Strategin har tagits fram i samverkan med aktörer i Energiintelligent Dalarna och är en övergripande vägvisande strategi som inte innehåller några åtgärder. Syftet med strategin är att påvisa gemensamma principer och prioriteringar för hela Dalarna samt att redogöra vad länsstyrelsen särskilt vill samarbeta kring under de kommande åren.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande

  • Mora kommun skriver i yttrandet att de anser att det finns goda möjligheter till att medverka, bidra och skapa förutsättningar inom flera av energi- och klimatstrategins områden.
  • Samverkan och kommunikation kring energi- och klimatfrågan beskrivs som viktiga verktyg i arbetet med hållbar utveckling. Medan ett möjligt hinder skulle kunna vara avsaknaden av delaktighet i samhället där alla känner att de kan bidra till utvecklingen. Ett annat hinder är tidsaspekten – går omställningen tillräckligt snabbt?
  • I arbetet med färdplaner menar kommunen att det viktigaste är att skapa delaktighet, vilja, mod och driv bland länets olika aktörer för att se möjligheterna med en omställning till ”ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045”. En synpunkt på strategin är däremot att vissa av målbilderna är alltför detaljerade och specifika. Kommunen föreslår därför att en revidering av målbilderna bör ingå i det fortsatta färdplansarbetet.

Kommunen vill också lyfta fram betydelsen av Dalarna som ett jordbrukslän. Jordbruket och de gröna näringarna har en självklar roll för att stärka självförsörjningsgraden, omställningen till en grön och fossilfri ekonomi och att värna natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden.

Senast uppdaterad: 27 november 2019