Ramökningar för skolan i kommunplanen för 2020

Mora kommun planerar att göra ett resultat på 25,5 miljoner kronor enligt den kommunplan för 2020 som kommunfullmäktige har antagit. Resultatet motsvarar 2,0 procent av inkomster från skatt statsbidrag, vilket är den rekommenderade nivån.

Flygbild över centrala Mora sommaren 2017. Foto: Bergslagsbild AB

Den beslutade kommunplanen , 1.2 MB. innebär bland annat att för- och grundskolenämnden får en tillfällig ramökning på 4 miljoner kronor för 2020 i väntan på en ny skolorganisation. För- och grundskolenämnden har dessutom tillförts 4,5 miljoner redan i år till den nuvarande skolorganisationen.

Vidare får gymnasienämnden en ramökning på 4,4 miljoner för att gymnasiet har fler elever än vad som är budgeterat.

Kommunplanen utgår från den politiska plattformen , 2.3 MB. och den nya strategiska planen 2020–2022 , 581.2 kB. för Mora kommun 2019–2022. De strategiska målen och nämndernas mål i den beslutade strategiska planen ligger fast även i kommunplanen för 2020.

I kommunplanen sägs vidare att ramen för investeringar fastställs till 82,5 miljoner kronor för 2020. Den enskilt största investeringen är den nya genomfarten, där kommunen medfinansierar närmare 26 miljoner till Trafikverket. Andra stora investeringar är allmänt fastighetsunderhåll på 13 miljoner och utveckling av idrottsarenor på 7,5 miljoner.

Möjligheten att utveckla Hemusområdet till en mer professionell arena genom att arrendera ut området ska utredas. Hemusområdet eller Mora skidstadion är ett område som idag nyttjas flitigt av lokalbefolkning och tillresta.

En rad program och planer ska vara klara före eller under 2020:

 1. Cykelstrategi
  Strategin ska göra det enklare och säkrare att cykla, med särskild prioritering på stråken till och från kommunens skolor. Strategin ska få fler att välja bort bilen.

 2. Integrationsplan
  Planen ska särskilt fokusera på språk och att stödja vägen till arbete och delaktighet i samhället.

 3. Ägardirektiv för Morastrand AB
  Det nya direktivet ska innebära ökade krav på bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv samt klargöra krav på nybyggnation per år samt ange andelen ägande av det totala bostadsbeståndet inom kommunen.

 4. Ägardirektiv för Moravatten AB
  Det nya direktivet ska klargöra roll- och ansvarsfördelningen mellan Moravatten och NODAVA.

 5. Lokalresursplan
  Planen ska sammanställa lokalbehov och analysera gentemot lokalbeståndet samt redovisa förslag till lokalförsörjningsåtgärder.

 6. Landsbygdspolitiskt program
  Programmet ska bidra till att ge hela den geografiska kommunen möjlighet att utvecklas.

 7. Kultur- och idrottspolitiskt program
  Programmet ska säkra ett brett utbud av kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter för såväl unga som äldre samt möjliggöra för större evenemang i Mora.

 8. Fördjupad översiktsplan för Mora tätort
  I den fördjupade översiktsplanen samt plandirektiv ska stadfästas att nya bostadsområden ska vara trygga, hållbara och planeras utifrån ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv. Stranden- och kajenområdena ska särskilt ses över.

 9. Konkurrensutsättningsprogram
  Programmet ska tas fram för att tydliggöra de politiska ambitionerna i fråga om ökad valfrihet och mångfald samt för att få till stånd en bättre näringslivsutveckling.
Senast uppdaterad: 18 december 2019