Koka vattnet i Bergkarlås och Gesunda
I samband med en avgrävd vattenledning har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Vattnet behöver därför kokas till dryck och mat. I Gesunda ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Positiv framtidstro bland unga i Mora

Resultaten från Mora kommuns Lupp-undersökning har nu sammanställts. Nio av tio elever på högstadiet och gymnasiet i Mora uppger att de tycker framtiden ser ljus ut.

Ungdomar sittandes med dator och anteckningsblock.

Resultaten från Mora kommuns Lupp-undersökning har nu sammanställts. Nio av tio elever på högstadiet och gymnasiet i Mora uppger att de tycker framtiden ser ljus ut.

Under hösten 2018 svarade elever i högstadiet och gymnasiet i Mora på enkätundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), en undersökning som används för att få kunskap om ungas livssituation, deras erfarenheter och synpunkter. Enkäten är skapad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

I Mora kommun genomförs undersökningen vart tredje år med syftet att öka ungas inflytande och delaktighet. Resultatet används av politiker och tjänstepersoner, som ett underlag för beslut som rör unga och som ett verktyg vid uppföljning och planering av kommunens verksamheter.

Marknadsanalysföretaget Attityd i Karlstad AB har på uppdrag av Mora kommun gjort en analys av Lupp-resultatet. De har skrivit två rapporter, en övergripande sammanfattning och en analysrapport.

Utdrag från Lupp-rapporten

I undersökningen 2018 svarade 1239 elever i högstadiet och gymnasiet i Mora på enkäten som innehåller följande frågeområden:

  • Fritid
  • Skola
  • Politik och samhälle
  • Trygghet
  • Hälsa
  • Arbete
  • Framtid

Resultatet visar att unga i Mora generellt sett är väldigt nöjda med skolan. De är mest nöjda med undervisningen, tillgången till datorer och med lärarna. Skolmaten ligger lägst när det gäller nöjdhet, och andelen missnöjda har ökat sedan 2015.

”Vi behöver ta reda på vad missnöjet står för. Positivt är att sju av tio unga svarar att de vill vara med och tycka till om skolmaten. Det visar på ett stort engagemang i frågan som vi har möjlighet att fånga upp när vi jobbar vidare med resultatet.” säger Lina Pettersson, ungdomsstrateg i Mora kommun.

Resultatet från Lupp-undersökningen visar också att de flesta unga mår bra, men att gruppen som mår dåligt ökar. Det gäller främst bland tjejer. Stress ligger i topp när det gäller olika åkommor. I rapporten framgår det att strax över hälften av killarna och tre fjärdedelar av tjejerna känner sig stressade minst en gång i veckan. Det är genomgående fler tjejer än killar som uppger att de lider av olika besvär som stress, nedstämdhet, sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen.

”Denna utveckling är inte unik för Mora, utan gäller även i resten av Dalarna och i Sverige i stort, fortsätter Lina Pettersson. Det är oroande och något vi behöver ta på allvar. Att unga tjejer mår allt sämre vet vi sedan tidigare och det har lett till att nya initiativ påbörjats. Ett exempel är Mora gymnasium som nyligen beviljades pengar till att bedriva ett vetenskapligt beprövat dansprojekt som ska motverka psykisk ohälsa hos tjejer i åldrarna 16–19 år.”

Medborgardialog är viktigt

Intresset bland unga i Mora när det gäller politik och samhällsfrågor har ökat stadigt ända sedan 2009. Över hälften av deltagarna i Lupp-undersökningen 2018 vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. De flesta vill möta kommunpolitiker i skolan.

”Det finns ett stort engagemang bland unga i Mora, och vi behöver hitta vägar för dem att kunna vara delaktiga och få inflytande på olika sätt, säger Lina Pettersson. Ungdomsperspektivet är viktigt för en hållbar utveckling i kommunen, både på kort och på längre sikt. Unga är framtiden, men framförallt en del av nutiden. Lupp är ett viktigt verktyg för att ta reda på hur unga upplever sin livssituation i Mora, men det ger inte all information vi behöver för att planera och göra rätt insatser. Vi behöver även prata med de unga själva för att ta reda på mer om vad som ligger bakom resultatet och hur vi kan förbättra kommunen ur ett ungdomsperspektiv. Vi har med andra ord en del jobb framför oss, men att nio av tio unga är positiva inför framtiden visar att vi går åt rätt håll.”

Sedan 2015 gör samtliga Dalakommuner Lupp-undersökningen samtidigt för att kunna sammanställa och jämföra resultaten på regional nivå. Det är en del av arbetet med den gemensamma avsiktsförklaringen ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion” som antogs 2015.

Senast uppdaterad: 12 juli 2019