Nio av tio är nöjda med äldreomsorgen i Mora

I Mora kommun är 93 procent av de som har hemtjänst nöjda med den omsorg de får. Det visar årets brukarundersökning från socialstyrelsen. När det gäller bemötande är hela 99 procent av de som får hemtjänst nöjda.

En äldre man får hjälp av hemtjänsten

Inräknat de som har särskilt boende tycker 90 procent att de får ett bra bemötande.

Socialstyrelsen skickar varje år ut enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till samtliga personer över 65 år som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. I Mora kommun svarade 180 personer som har hemtjänst på enkäten vilket är lite mer än varannan brukare. Inom särskilt boende var det 83 personer som svarade, vilket är 39 procent.

I undersökningen fick förtroendet för personalen inom hemtjänsten också mycket höga betyg i årets mätning. De tillfrågade upplevde att personalen i hög utsträckning har tillräckligt med tid för att utföra arbetet på plats.

”Att så stor andel av våra brukare upplever vårt bemötande så bra är något som gör mig stolt och glad. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som gör detta möjligt. Det är mötet mellan människor som är avgörande för välmående och våra brukares upplevelse,” säger socialchef Marie Ehlin.

Svaren i Mora är generellt ungefär på samma nivå, eller något högre jämfört med de två tidigare åren.

Något lägre resultat för Mora kommun i undersökningen är möjligheterna för brukare och anhöriga att höra av sig med synpunkter och klagomål. Resultatet visade att 62 procent visste hur man kunde framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten, vilket är något lägre än för Dalarnas län som helhet.

Av de tillfrågade sade sig 50 procent att de ibland kände sig besvärade av ensamhet, vilket är i nivå med länets resultat.

”Sammantaget så visar årets brukarundersökning att vi inom Mora kommun har en väl fungerande äldreomsorg med generellt sett nöjda brukare. Det ska vi vara stolta över. Men det gäller att fortsätta att bevara och förstärka våra styrkor, samtidigt som vi med gemensamma krafter tar oss an utmaningarna där våra brukare har högre förväntningar än vad vi just nu lyckas leverera,” säger socialchef Marie Ehlin.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020