Socialnämnden står inför hårda besparingar även 2020

Socialnämnden står inför ytterligare ett tufft år 2020 för att minska underskottet i budgeten. Vid nämndens sammanträde onsdagen den 18 december fattades därför beslut om att genomföra ett besparingsprogram. Enligt nuvarande prognos, måste socialnämndens kostnader sänkas med omkring 40 miljoner kronor 2020.

En person håller i en äldre persons hand

Socialförvaltningens budget utgår från så kallade referenskostnader för vad verksamheten bör kosta, enligt beräkningar för hela Sverige. För Mora är kostnaderna på många håll inom socialtjänsten högre än jämförbara kommuner i Sverige. När det gäller Mora kommun ligger exempelvis vård och omsorg 29 miljoner kronor över den nationella referenskostnaden och individ och familjeomsorgen 7 miljoner över referenskostnaden.

Socialnämndens ram 2020 kommer att höjas med 2,3 miljoner kronor till 521 miljoner. Den ökningen är avsedd att användas till personalens löneökningar som kompensation för löneökningarna 2019.

Socialnämnden flaggar därför för en rad åtgärder för att få budgeten mer i balans. Flera av åtgärderna kräver dock utredningar och djupare konsekvensanalyser, men nämnden tar redan nu upp några åtgärder som kan komma att bli nödvändiga, exempelvis:

  • Lägga ut Saxnäs på entreprenad, 18 miljoner kronor
  • Lägga ut tre LSS-boenden på entreprenad, 1,3 miljoner
  • Översyn av hemtjänsttimmarna, det vill säga vad som ska ingå i hemtjänstens uppgifter, 13 miljoner
  • Effektiviseringar inom individ- och familjeomsorgen, 2,7 miljoner
  • Effektiviseringar inom arbete och integration, 4,6 miljoner
  • Minskad administration, 625 000 kronor

”Det är viktigt att betona, att detta än så länge är förslag på vad som skulle kunna göras, men att allt måste utredas och analyseras vidare”, säger socialnämndens ordförande Malin Höglund (M).

”Innan åtgärderna blir verklighet måste de upp igen i socialnämnden, förankras med de fackliga organisationerna och en del beslut är så stora att de måste tas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige”, säger Malin Höglund.

Även om det föreslagna sparprogrammet genomförs, med exempel på åtgärder, kommer det ändå att fattas 16,8 miljoner för 2020.

”Vi har ännu ett tufft år framför oss, precis som många andra kommuner i Sverige. Därför måste vi undersöka och utreda alla möjligheter, för att se om vi kan effektivisera verksamheten”, säger socialchef Marie Ehlin.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020