Ny tidsplan och budget för sista etappen av saneringen vid Saxnäs

I samband med efterarbetet av etapp 1 och 2 av saneringen vid Saxnäs har en större mängd förorenad mark än beräknat påträffats. Upptäckten innebär en uppskjuten tidsplan för etapp 3 och att kommunens kostnader ökar med cirka 1,5 miljoner kronor.

Bild över strandområdet för Saxviken i Mora.

Sträckan längs vattnet tillsammans med gång- och cykelväg utgör den tredje och sista etappen i saneringsarbetet.

Saxnäs ligger i centrala Mora och i direkt anslutning till Siljan. Saneringen av området har delats upp i tre etapper där etapp 1 och 2 redan har genomförts. Etapp 3 avser strandremsan och tillhörande gång- och cykelväg. Jordprover från området har visat på bland annat höga halter av dioxin och därefter tilldelats riskklass 1, en klassificering som innebär mycket stor risk för påverkan på miljö och hälsa. Länk till annan webbplats.

Ökad kostnad

Under hösten 2019 beräknades etapp 3 uppgå till en kostnad på totalt cirka 15 miljoner kronor. Den ökade kostnaden beror på att föroreningarna visat sig vara djupare än tidigare beräknat, något som upptäcktes under arbetet med etapp 1 och 2.

Mora kommuns del av kostnaden för saneringsarbetet utgör 25 procent medan resterande 75 procent täcks via statliga bidrag från Naturvårdsverket. Mora kommuns nya kostnad blir cirka 3,75 miljoner kronor, något som innebär att kommunen behöver lämna en kompletterande bidragsansökan till länsstyrelsen.

Ny tidsplan och omfördelning av pengar

Enligt den ursprungliga planen skulle etapp 3 av saneringsarbetet pågå under januari-mars i år. Tidsramen har dock visat sig för snäv och arbetet behöver därför skjutas fram till januari-mars 2021. Ett huvudskäl bakom varför arbetet utförs på våren är eftersom vattennivåerna i Siljan är som lägst då.

Ursprungligen hade ett bidrag på ca 2,23 miljoner kronor beviljats etapp 3.

Den 25 februari beslutade därför kommunstyrelsen om att begära en omfördelning av de tidigare beviljade medlen och att godkänna den nya kostnaden för kommunen på 3,75 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: 26 februari 2020