Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Hur ska Strandenområdet användas i framtiden?

Kommunen har låtit göra en utredning om hur det så kallade Stranden-området kan utnyttjas. Utredningen visar att ytan kan samla en rad olika verksamheter som skola, kulturliv, Vasaloppet och ett eventuellt hotell. Den 7 april ska kommunstyrelsen ta upp förslagen och besluta om kommunen ska göra en förfrågan till den privata marknaden om det finns intresse för investeringar.

Flygfoto över Strandenområdet

Stranden-området är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad. Det har funnits olika tankar om hur området ska kunna användas och nu har en oberoende utredning lagt fram förslag. Det är konsulten Archus Development som gjort studien.

Ett bygge på Strandenområdet kan inte börja förrän den nya genomfarten är klar, alltså omkring 2023.

Det är inte lämpligt med en multiarena i form av ishall. Den skulle ta upp all yta på Stranden och inte ge möjlighet till andra verksamheter.

Utredningen visar att det är en fördel att kombinera olika verksamheter på området. Huvudalternativet är att bygga en helt ny skola för klasserna 7–9 intill ett kulturhus med bibliotek och om möjligt även ett hotell.

De båda högstadieskolor som finns i Mora är i stora behov av renoveringar och förbättringar och en ny modern skola skulle klara lokalbehovet idag och i framtiden. Skolan beräknar att det kan göras en besparing på tre miljoner kronor bara genom att personal på Noretskolan och Morkarlbyhöjden kan arbeta effektivare och närmre tillsammans då det blir en samlad skola för 800 elever.

För kultur- och biblioteksverksamheten finns också flera fördelar. De nuvarande lokalerna är inte byggda för ändamålet och nya lokaler skulle kunna användas effektivare, bli mer ändamålsenliga och samtidigt med en lägre total hyra. En ny kulturscen skulle uppföras för konserter och liknande. Kultur- och biblioteksverksamheten kunde få möjlighet att växa och utvecklas nära i nya lokaler med kulturscen, arkiv, utställningshall och eventuellt hotell. Det nuvarande Rosa huset skulle rivas och kulturskola och ungdomsgård flyttas över till det nya kulturhuset.

En dialog hålls med Vasaloppsorganisationen som ser möjligheter kring denna utveckling. Vasaloppet skulle kunna använda de nya lokalerna för duschar, nummerlappsutdelning och klädförvaring, liksom för uppställningsplats för bussar. En särskild överenskommelse med Vasaloppet krävs dock.

Kommunstyrelsen föreslås nu gå ut med en förfrågan till bygg- och fastighetsmarknaden om det finns intresse att investera i projektet, enligt två huvudalternativ:

Paket A: Kommunen uppför och äger allt utom kulturscen, bibliotek och hotell.

Paket B: Privat aktör uppför och äger alla lokaler. Kommunen hyr verksamhetslokalerna.

Detta för att utreda vilket alternativ som är det ekonomiskt bästa för kommunen.

Kommunstyrelsen föreslås dessutom fatta följande principbeslut den 7 april, om att Strandenområdet ska innehålla:

  • En 7–9 skola för 800 elever
  • Idrottshall med plan på 20x40 meter och med läktare på ena långsidan
  • Lokaler för dagens verksamhet i Rosa Huset
  • Kulturscen för konserter och liknande med cirka 400 platser
  • Bibliotekslokaler med tillhörande kontorslokaler
  • Hotell med 150 rum
  • 50 extra duschar för Vasaloppet, utöver 32 som hör till Idrottshallen
  • 15 uppställningsplatser för bussar för Vasaloppet

Under våren startar den politiska processen om vad exakt Strandenområdet ska innehålla och i detta skede kommer exempelvis personal och andra intressenter att involveras.

Frågor & svar om Strandenområdet

Svar: Nej inga beslut är fattade och det är en lång väg kvar. Det här är bara ett förslag med olika alternativ kring vad området skulle kunna innehålla. Att vi nu vill gå ut och göra en förfrågan hos marknaden, innebär att vi vill kolla av intresset hos privata aktörer eftersom det krävs investeringar utifrån om en utveckling av Stranden ska kunna bli av. Det är en sondering och ingen upphandling.

Svar: En skola med 800 elever är egentligen inte jättemycket om man jämför. En samlad skola skulle innebära att vi kommer kunna arbeta effektivare personalmässigt och med högre kvalitet, vilket i sin tur gynnar eleverna. Det är naturligtvis viktigt att tänka på trafikmiljön och med god planering kring busshållplatser, gång- och cykelvägar och parkering för bilar kommer det bli en trygg miljö för våra barn. Det måste lösas på ett bra sätt.

Svar: Nej, de kan göras om till exempelvis förskolor. Det finns stort behov av lokaler för förskolor i kommunen och det här skulle täcka in områden där det idag är brist på förskolor.

Svar: Ja, det finns en risk att antalet besökare kan minska. Men å andra sidan blir parkeringsmöjligheterna troligen bättre vid Stranden och det finns många positiva effekter av att ha hela kulturverksamheten samlad ihop med konsertscen, ungdomsverksamhet, skola och kanske hotell.

Svar: Vasaloppet är inledningsvis positiva till idéerna men det krävs naturligtvis ett avtal mellan Vasaloppet och Mora kommun för att gå vidare i den fortsatta utvecklingen. Fördelen med den föreslagna utvecklingen är att Vasaloppet kan koncentrera mycket av verksamheten till en plats vad gäller ombyte, duschar, klädutlämning, bussar och annat och höjer på så sätt kvaliteten på arrangemanget.

Svar: Nej, enligt förslaget ska Vasaloppet vara med och betala och stå för kostnaden för de investeringar som de vill ska ske på Strandenområdet, till exempel 50 extra duschar och yta för bussuppställning. Den ytan kan sedan användas som parkering och bussuppställning av andra under resten av året. Men inga beslut är fattade och en överenskommelse med Vasaloppet måste tecknas.

Svar: Nej, det är det inte. Vi har i dagsläget en idé om vad området skulle kunna innehålla, men det är fortfarande en lång väg kvar att vandra med beslut, remisser, upphandlingar och närmare utredningar. Det är viktigt att Mora kommun tidigt får grepp om kostnaden för kommunen på kort och lång sikt och när man väl fått det måste ett omfattande arbete inledas med verksamheten inom kommunen för att få till rätt funktioner och utformning av lokaler. Eftersom det är ett så stort projekt vill man dock redan nu undersöka vad det finns för intresse hos marknaden. Det avgör hur besluten kommer fattas och vad Mora kommun väljer att satsa på inom Strandenområdet.

Svar: Vi kan inte börja bygga Stranden förra den nya genomfarten är klar. Så tidigast i början av 2023 kan Strandenområdet börja projekteras och sedan tar bygget cirka två år.

Senast uppdaterad: 28 februari 2020