Ny detaljplan för Rismoren i Nusnäs har antagits

Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan vid Rismoren i Nusnäs. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för att kunna bygga cirka 20 bostadshus. Den möjliggör också en utveckling av strandområdet med småbåtshamn, pir och badplats vid Siljan.

Plankarta för detaljplanen Nusnäs 173:1 Rismoren

Detaljplan för del av Nusnäs 173:1 m.fl. vid Rismoren.

Området kommer att vara tillgängligt för allmänheten i enlighet med strandskyddet. Bostadshusen kommer att ha enskild, men samfällt vatten- och avlopp på fastigheten Nusnäs 173:1 i Rismoren vid Siljan.

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Mora kommun och exploatören Per Artursson om att utveckla området. Exploatören ska bekosta och ansvara för lantmäteriåtgärder och att vägar, vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar inom området färdigställs i enlighet med krav och regler.

Detaljplanen har varit utställd för granskning från den 19 november till den 10 december 2019.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020