Nytt naturreservat bildas vid Alderängarna

Alderängarna nordväst om Östnor är ett av Moras populäraste utflyktsmål sedan det blev naturreservat för drygt tio år sedan. Nu utvidgas området ytterligare, då kommunfullmäktige har beslutat att bilda Västra Alderängarnas naturreservat.

Karta över Alderängarnas naturreservat

Till vänster: Olle Bylander, kommunekolog. Till höger: Karta över Alderängarnas naturreservat. Markerat med rött är det nya reservatet Västra Alderängarna, till höger syns det redan etablerade Alderängarna naturreservat. Bilden är tagen från Länsstyrelsernas reservatskarta.

”Det här är jättekul för Moraborna – här finns ett stort utbud för både de som vill fiska, fågelskåda eller bara njuta av naturen”, säger Olle Bylander, kommunekolog vid Mora-Orsas miljönämnd.

Redan när Alderängarnas naturreservat bildades hade Mora kommun planer på ett större område men då fanns inte de praktiska förutsättningarna.

"2013 fick vi dock pengar att inventera även den västra delen, som har lika höga naturvärden. Vi fick stadsbidrag som täckte en stor del av kostnaden och gjorde därför ett omtag. Och nu blir det alltså verklighet", säger Olle Bylander.

Alderängarna utmärker sig på flera sätt, vilket man ser tydligt på flygfoton. Det ligger mellan riksväg 70 och Österdalälven och är ett lågområde, omgivet av sanddynor och annan växtlighet.

”Området är biologiskt intressant, bland annat eftersom det ligger ett klapperstensfält vid älven. Klapperstenar får sin rundade form genom rullning och nötning mot varandra till följd av havsvågor eller strömmande och forsande vatten, och det är ovanligt i den här delen av inlandet”.

En annan egenskap som utmärker området är det mineralrika grundvattnet, som resulterar i ett ovanligt rikt insektsliv.

”Det är inte bara markområdet som är intressant, även vattendragen innehåller levande organismer som är ovanliga. Det kommer ofta hit forskare från Lantbruksuniversitetet för att studera insekts- och fjärilslivet”.

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, skydda och återställa värdefulla naturmiljöer och underlätta för friluftslivet. Kommunen kommer nu att återställa de gamla slåttermarkerna, öppna upp och återställa ängsfloran samt anlägga stigar eftersom detta saknas i Västra Alderängarna idag.

”Vi ska också renovera en hölada som ska bli en rastplats och se till att folk lätt kan ta sig in och ut i området. Reservatet går ända upp till riksväg 70 där det ligger en parkeringsplats så förutsättningarna är de bästa”, säger Olle Bylander.

Alderängarnas naturreservat

  • Ingår i Morafältet, som är utpekat som riksintresse.
  • Områdets särskilda natur bidrar till en stor biologisk mångfald – inte mindre än 27 hotade arter har påträffats här, där framför allt insekterna är väl representerade.
  • Miljön är varierad med branta nipor, urkogsartade partier, öppna slåttermarker och klapperstensstränder.
  • Utökas nu med trettio procent när Västra Alderängarna blir naturreservat. Området innefattar även naturreservatet Salunäbb.
Senast uppdaterad: 20 maj 2020