Start för Moragatans ombyggnadsarbete

Under veckan har ombyggnadsarbetet för Moragatan påbörjats, ett arbete som sträcker sig från Tingshusparken hela vägen ner till Fridhemsgatan. Arbetet syftar bland annat till att förbättra tillgängligheten till gatan, samt att ge den en mer enhetlig gestaltning.

Moragatan byggs om utanför kinarestaurangen september 2020.

Pågående arbete utanför China House.

Arbetet kommer att pågå över vintern och planeras vara färdigt under april 2021. Entreprenören kommer att arbeta ifrån Tingshusparken och etappvis ta sig ner till Fridhemsgatan. Entreprenören är under byggtiden etablerad på parkeringsytan närmast Fridhemsgatan.

Under arbetet kommer entreprenören att hålla öppet för biltrafik så mycket som möjligt, men det kan bli kortare perioder som de är tvungna att stänga av delar för genomfartstrafik. Information kommer dock att gå ut i så god tid som möjligt till fastighetsägare i området. Man får dock räkna med att det kommer att vara krångligt att ta sig på fram på gatan både som bilist, cyklist och fotgängare under hela byggtiden. Detta gäller främst sträckan från Tingshusparken fram till Korsnäsgården. 

Vad kommer att göras?

Vägen kommer bli dubbelriktad för att förbättra tillgängligheten. Den kommer få en enhetlig gestaltning och gångfartsområdet på Bälter Swens torg kommer utökas i riktning mot Hamngatan en bit. En ny anslutning över gamla busstorget kommer anläggas och transformatorstationen där ska flyttas och få större kapacitet. På Hamngatan blir det fler parkeringsplatser och infarten till Tingshuset förskjuts längre upp på gatan. Dessutom ska Moravatten göra åtgärder i Tingshusparken.

Varför byggs Moragatan om?

Många av dessa åtgärder görs för att Genomfartsprojektet förändrar tillgängligheten från Strandgatan, bland annat när Köpmannagatan stängs för in och utfart.

Moravatten behöver också åtgärda sin VA-anläggning längs Moragatan och i Tingshusparken. För fastighetsägare innebär det att vattnet kommer att stängas av under kortare perioder, information gällande tider för avstängning skickas ut av upphandlad entreprenör.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022