Bra resultat för Mora i SCB:s medborgarundersökning

Under hösten 2020 genomfördes Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning i Mora kommun. Undersökningen visar bland annat att 53 procent av medborgarna i Mora kommun starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 15 procent vill avråda från bekanta att flytta till kommunen.

Flygfoto över centrala Mora

SCB:s medborgarundersökning är en årlig undersökning som Mora kommun har deltagit i vartannat år, senast var 2018. 1200 slumpvist utvalda personer boende i Mora kommun i åldrarna 18–84 år fick under hösten 2020 möjlighet att svara på ett antal frågor. Av dessa var det 43 procent som tog chansen och delade med sig av sin syn på kommunen, kommunens verksamheter och hur möjligheterna till att vara med och påverka är. Sammanlagt deltog 100 av Sveriges kommuner i undersökningen.

Medborgarundersökningen består av tre delar:

  • Nöjt regionindex som handlar om kommunen som en plats att bo och leva i
  • Nöjt medborgarindex som handlar om kommunens olika verksamheter
  • Nöjt inflytandeindex som handlar om inflytande på kommunala beslut.

Nöjt regionindex

Mora fick i 2020 års undersökning helhetsbetyget 64 av 100, vilket kan jämföras med medelbetyget 60 för de kommuner som medverkar i undersökningen. Det kommersiella utbudet, tryggheten och fritidsmöjligheter får högsta betyget av boende i Mora kommun när det gäller kommunen som en plats att bo på. För att nå högre kundnöjdhet rekommenderar SCB att Mora prioriterar bostäder och förbättrar fritidsmöjligheterna samt det kommersiella utbudet ytterligare. Ett område som ska bevaras är tryggheten.

Nöjt medborgarindex

Mora fick i 2020 års undersökning helhetsbetyget 57 av 100, att jämföra med medelbetyget 55 för övriga kommuner som medverkar i undersökningen. I stort sett är medborgarna nöjda med kommunens verksamheter. Vatten- och avlopp och räddningstjänst är de områden där invånarna är mest nöjda. Positivt är att nöjdheten med gymnasiet har ökat.

För att nå högre kundnöjdhet rekommenderar SCB att kommunen prioriterar gator och vägar, stöd för utsatta personer, miljöarbete, grundskolan samt äldreomsorgen. Verksamheter som ska bevaras är idrotts-och motionsanläggningar, gymnasieskolan, förskolan, räddningstjänsten och vatten– och avlopp.

Nöjt inflytandeindex

Mora fick i 2020 års undersökning helhetsbetyget 42 av 100, att jämföra med medelbetyget 40 för de kommuner som medverkar i undersökningen. Mora kommun fick bättre betyg jämfört med genomsnittet inom området kontakt och förtroende. Lägst betyg fick möjligheten till påverkan. Alla områden hamnade under betygsnivån för nöjd på 55, förutom information som hamnade precis på betyget 55. För att nå högre kundnöjdhet rekommenderar SCB att områdena förtroende och påverkan prioriteras. De områden som ska bevaras är information och kontakt.

Mer information

Läs mer om medborgarundersökningen och se Moras resultat för 2020 på SCB:s webbplats.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022