Stora investeringsbehov för vatten och avlopp enligt förslag till ny VA-plan

Mora kommun har ett investeringsbehov på cirka 600 miljoner kronor under den kommande 10-årsperioden. Det framgår av det förslag till reviderad VA-plan som kommunstyrelse och fullmäktige i Mora ska besluta om. VA-planen tar upp de utmaningar och prioriteringar som ska säkerställa en hållbar försörjning av vatten och avlopp i kommunen.

vattenkran

De stora investeringarna de kommande åren innebär troligen att avgifterna i form av förbrukningstaxor och anläggningsavgifter (anslutningsavgifter för nya abonnenter) för vatten och avlopp kommer att öka markant.

Kommunen tar fram en VA-plan för att säkerställa att Mora har fortsatt bra dricksvatten och ett bra omhändertagande av avloppsvatten, vilket är viktigt för miljön. Den reviderade VA-planen är en handlingsplan för åren 2021 – 2025, med utblick mot 2040.

Se förslaget till ny VA-plan , 2 MB.

Under perioden 2021 – 2030 föreslås allmän VA-utbyggnad i områdena Vålan, Utanmyra, Isunda och Kråkbergsstranden, samt exploateringsområden på Tuvan, Kanadaområdet, Kråkbergslandet och Måmyren etapp 2.

I den tidigare VA-planen hade även Kättbo tagits upp som ett utbyggnadsområde, men Kättbo föreslås nu inte ingå i kommunens VA-nät och någon utbyggnad kommer inte att ske där inom den närmaste 20-årsperioden.

Anledningen är den höga kostnad en utbyggnad av VA-nätet i Kättbo skulle innebära och att behoven i byn kan lösas på annat sätt. De behov som Kättbo har i form av kvalitetsbrister på vattnet, kan lösas på annat sätt än med allmän VA-utbyggnad”, säger kommundirektör Peter Karlsson.

"Därför föreslås kommunen stödja utvecklingen av en fortsatt enskild VA-försörjning i Kättbo, i dialog med företrädare för byn”, fortsätter Peter.

Kostnaden för vatten och avlopp täcks inte av skattemedel, utan gemensamt av de abonnenter som är anslutna till kommunala nätet, i form av förbrukningstaxor och anläggningsavgifter.

Samtidigt med VA-planen kommer beslut även att tas om ny VA-policy. Den ger riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med vatten- och avloppsfrågan framöver och vilka prioriteringar som ska göras.

Förslagen till VA-plan och policy har varit utställda för samråd under tiden 10 november 2020 – 10 januari 2021. Samrådsmöte hölls med allmänheten via webbsändning direkt och med möjlighet att, under utställningstiden, titta på sändningen i efterhand. Inför utställningstiden hölls även ett separat möte med Länsstyrelsen i Dalarnas län och med styrelsen för Kättbo Besparingsskog.

Beslut om VA-plan och VA-policy kommer att tas av kommunstyrelsen den 16 mars och senare även av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021