Kommunen vidtar åtgärder för att få ner
socialförvaltningens underskott

Mora kommun bildar en grupp för att stödja socialnämnden i arbetet med att få ekonomin i balans. Efter årets första månader visar prognosen att socialförvaltningen beräknas gå mot ett underskott på 56 miljoner kronor. För 2020 var underskottet 42 miljoner och nu vidtar alltså kommunen fler åtgärder för att få ekonomin mer i balans.

En kvinna som räknar på en miniräknare

Arbetsgruppen för att ge stöd till socialförvaltningen kommer att bestå av både personer inom kommunen och externa resurser. Exakt vilka är inte uttalat än.

Socialnämnden har haft stora underskott under flera år och nämnden har under en tid arbetat med åtgärdsplaner. Nu ser alltså underskottet ut att öka ytterligare under 2021 jämfört med förra året om inget görs.

Anledningarna till underskotten är flera. Exempelvis har personalkostnaderna inom några verksamheter ökat mer än beräknat. Demensvården är ett annat område där behoven har ökat starkt, vilket innebär ökade kostnader.

Dessutom har den rådande coronasituationen gjort att kommunen fått starkt ökade kostnader på flera håll inom socialförvaltningen, samtidigt som det är oklart vad eventuella statsbidrag kan göra för att hjälpa upp situationen.

Det finns redan en rad effektiviseringsåtgärder som har pågått en tid och flera är på gång.

Det pågår en översyn för ett effektivare nyttjande av lokaler. Inom området kost ligger förslag på effektiviseringar. Flera av åtgärderna har dock flyttats fram på grund av att de kräver mer utredning, samt beslut i andra nämnder.

Just nu arbetas det också med projektet heltidsresan, scheman och bemanningsekonomi. Ett arbete som ska effektivisera och minska behovet av vikarier och öka kontinuiteten.

En stor del i underskottet beror exempelvis på placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen. Där arbetar förvaltningen med bättre så kallade hemmaplanslösningar, som är behovsprövade stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär till barn och ungdomar som bor kvar i det egna hemmet eller i någon form av stödboende.

Senast uppdaterad: 20 september 2021