Saneringen i Saxnäs avslutas

Snart är saneringsarbetet i Saxnäs klart. Sedan 2018 har Mora kommun genomfört schaktning i området för att forsla förorenade massor på deponi. Under månaderna april och maj avslutas projektet med en återställning av marken.

Saneringsarbete på Saxnäs våren 2021.

Det avstängslade området närmast Saxviken utgör den sista planerade etappen i saneringsarbetet.

Saxnäsområdet angränsar till Saxviken i centrala Mora och har under modern tid blivit en attraktiv plats att bygga bostäder på. Mellan slutet av 1800-talet fram till 1970-talet har området dock varit en plats som använts av sågverksindustrin. Den tidigare industriverksamheten har satt sina spår i marken via dioxiner, ett miljögift som kommer från träimpregneringsprocessen och som tar lång tid för naturen att bryta ner.

Dioxiner är cancerframkallande, enligt världshälsoorganisationens forskningsorgan IARC. Redan vid låga doserav dioxiner har man sett fortplantnings- och utvecklingsstörningar samt försämrat immunförsvar.

I början av 90-talet gjordes en ny detaljplan i samband med att bostadsbebyggelse planerades i det gamla industriområdet. Markprover gjordes och bedömningen vid tillfället var att dioxinhalten var så låg att det inte utgjorde någon fara för människor och djur. Men år 2009 gjordes nya markprover i samband med en ombyggnation och enligt ny forskning konstaterades det att koncentrationen av dioxiner låg över gränsvärdet för vad som är säkert. Det ledde slutligen till att Mora kommun påbörjade en process för att sanera området tillsammans med bidrag från Naturvårdsverket.

Så har saneringen gått till

Arbetet har delats upp i tre etapper som motsvarar olika delområden i Saxnäs. Etapp 1 omfattar bostadsmarken längs med Stenuddsvägen och etapp 2 omfattar parkmarken väst om bostäderna. Dessa etapper genomfördes mellan 2018-2019. Etapp 3, sträckan närmast vattnet till och med gång- och cykelvägen, sanerades under våren 2021.

Arbetet har främst inneburit en hel del schaktning, där förorenad jord, betong och andra massor som inte kan förstöras skickats på deponi. En mindre del av de nya jordmassorna har hämtats från Kristinebergskullen, där Trafikverket sänkt marken för att göra plats för en ny genomfartsled.

Just nu genomförs de sista delarna av etapp 3 och under april-maj pågår ett återställningsarbete, med utplacering av färdigt gräs på tomtmarken för att göra den mer estetiskt tilltalande.

Buller och skador på fastigheter

Projektet har oundvikligen lett till att entreprenören behövt arbeta väldigt nära en del av de befintliga bostäderna längs med Stenuddsvägen. Det har lett till att boendes i området har upplevt bristande tillgänglighet och en del störande buller.

En ytterligare konsekvens av arbetet är att vissa av bostäderna i området har fått fysiska skador. Projektgruppen på Mora kommun undersöker just nu omfattningen av skadorna, samt hur dessa kan åtgärdas och vad det innebär för boende.

"Vi beklagar verkligen att de boende har blivit störda av arbetet med pålning i den tjälade marken" säger Peter Karlsson, kommundirektör i Mora kommun.

Mora kommun kommer se till att de skador som uppstått på husen åtgärdas.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021