Moraföretagen fortsatt nöjda med kommunens myndigheter

Nu har resultatet för den viktiga insiktsmätningen av kommunens myndigheters service till företagen kommit. Sammanfattningsvis får kommunens myndigheter ett högt betyg. Områdena livsmedelskontroll och bygglov har gått upp medan miljötillsyn gått ner. Bemötandet får högst betyg men förbättringar behövs på framförallt informationssidan.

Bild

Mora kommun deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning. Mätningen sker inom områdena brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd gällande alkohol. Alla företag som haft ett ärende inom dessa områden får en enkät. I Mora skickas enkäter även till privatpersoner och föreningar. De räknas dock inte in i rankingen där vi jämförs med andra kommuner då undersökningen inte görs på det viset överallt. Svaren resulterar i ett ”Nöjdkund index” (NKI). De nu presenterade resultaten gäller för 2020.

Sammanfattande NKI för samtliga myndighetsområden slutade på 73, vilket är samma siffra som vid senaste mätningen. Både bygglov och livsmedelskontroll har ökat sina NKI. Bygglov har ökat från 56 till 63 bland företagen och från 57 till 67 när man lägger till övriga. Livsmedelskontrollen ökade från från 74 till 76 gällande företagen och från 75 till 77 när även övriga räknas in. Båda områdena har haft ett intensivt år med högt tryck på byggande och extra tillsyn på restauranger och caféer med anledning av pandemin.

Efter flera år av ökning har dock miljötillsynen nu sjunkit från 78 till 68. En möjlig förklaring kan vara att man haft färre personliga möten på plats hos företagen. Den tillsynen har fått stå tillbaka och bedömts kunna göras med skriftlig kommunikation istället för besök på grund av pandemin. Fler personliga möten verkar ge högre betyg.

Områdena brandskydd och serveringstillstånd har precis som i övriga landet haft färre ärenden under 2020 på grund av pandemin och får därför ingen bedömning.

Mest nöjd är företagen med tjänstepersonernas attityd och det bemötandet man får. Här är NKI 78 respektive 77. Även tjänstepersonernas förmåga att hålla överenskomna tidsramar och deras kompetens får bra betyg, 77 respektive 74. Minst nöjd var man med informationen på kommunens webbplats med ett NKI på 61 och är ett exempel på faktorer som kan åtgärdas. Handläggningstiden för bygglov får ett lågt betyg, men kan vara svårt att åtgärda på kort sikt då många detaljplaner är föråldrade och styr hur ärenden behöver handläggas.

Nöjd-Kund-Index (NKI)

80 eller högre: mycket högt
70-80: högt
62-69: godkänt
50-61 lågt
50 och lägre: mycket lågt

Senast uppdaterad: 30 april 2021