Ny organisation för kommunal skyddsjakt föreslås

En ny organisation för kommunal skyddsjakt har tagits fram för beslut av Mora kommunfullmäktige den 21 juni. Den nya organisationen kommer att bestå av ett ökat antal skyddsjägare, samt nya kontaktpersoner.

Jägare i jaktutsyrsel.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för eventuell skyddsjakt på sin mark och därför har kommunen ansvar på kommunal mark. Den kommunala skyddsjakten kan handla om att avlägsna djur som är en olägenhet eller har avlidit på kommunens mark. Kommunal skyddsjakt gäller inom tätbebyggt (detaljplaneområde) område och ska inte förväxlas med den skyddsjakt som Länsstyrelsen Dalarna beslutar om Länk till annan webbplats. när det gäller förebyggandet av skador på boskap och åkermark.

I september år 2019 antog Mora kommun nya riktlinjer för kommunal skyddsjakt i Mora. Tidigare hade inga riktlinjer funnits, mer än de särskilda villkoren som polisen utfärdar i skyddsjakttillståndet. Riktlinjerna har visat sig vara otillräckliga för att täcka in de förväntningar som finns hos polis och allmänhet, vilket är grunden bakom förslaget på den nya organisationen.

Förslaget är att den nya organisationen i Mora ska bestå av fem skyddsjägare, varav en utgör kontaktperson mot kommun och polis. Det föreslås en ökad samverkan med Orsa, där kommunernas skyddsjägare vid behov ska samverka med varandra. Den nya organisationen ska ha årliga avstämningsmöten tillsammans med representanter från Mora och Orsa kommuner tillsammans med en representant från miljökontoret. Det kommer också bli en större samverkan med eftersöksorganisationen för det nationella viltolycksrådet Länk till annan webbplats..

Skyddsjägarna föreslås ersättas med ett årligt fast arvode om 5000 kr, samt kostnader för ansökan hos polis om tillstånd att avlossa skott inom tätbebyggt område. I arvodet ingår även beslut om skyddsjakt som beslutats av miljökontoret enligt miljöbalken. Kommunen utrustar skyddsjägarna med västar, magnetdekaler till bil och skyltar för placering efter väg.

Uppdrag som skyddsjägarna får genom verksamhetsområdet Mark/Skog omfattar jakt enbart på kommunal mark inom detaljplanelagt område. Privata markägare ansvarar själva för att åtgärda problem med vilda djur inom den egna tomten. Kommunen kan vidareförmedla kontaktuppgifter till skyddsjägarna, men det ligger hos markägaren att själv komma överens med skyddsjägaren om ersättning.

Förslaget tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni och sedan för slutgiltigt beslut under kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni.

Vad är kommunal skyddsjakt?

Skyddsjakt är ett undantag från bestämmelserna i jaktlagen om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade. Det kan bli aktuellt med skyddsjakt utanför jaktsäsong om det finns risk för olägenhet för människors hälsa och om det inte är ringa eller helt tillfälligt. Ett exempel kan vara att förhindra smittspridning. För att skyddsjakt ska bli aktuellt måste alla andra lämpliga lösningar för att åtgärda problemet ha prövats.

En kommunal skyddsjägare bedriver skyddsjakt på vilda djur som orsakar miljö- eller hälsorisker på kommunens mark inom detaljplanelagt område.

Senast uppdaterad: 26 maj 2021