Revidering av taxorna för torghandelsplatser i Mora föreslås

Mora kommun kommer att ändra sina taxor för torghandel. Den föreslagna revideringen innebär att det blir billigare för de torghandlare som behöver två platser. Detta enligt ett förslag till kommunstyrelsen och som senare ska fastställas av kommunfullmäktige.

Foto på ett marknadsstånd

Den nuvarande lokala föreskriften för lokal torghandel antogs av Mora kommunfullmäktige i juni 2020. Där fastställs det att ytan för en torghandelsplats ska uppgå till 3 x 3 meter. Det innebär att många torghandlare behöver två platser och har fått betala fullt pris för båda platserna. Det har upplevts som dyrt i jämförelse med andra kommuner i Dalarna.

Därför föreslås nu en revidering av taxorna för upplåtelse av torghandelsplatser:

  • Den första platsen föreslås fortsatt kosta 300 kronor för den första dagen även i fortsättningen
  • Den andra platsen, i direkt anslutning till den första, kostar 100 kronor.
  • För den andra dagen och efterföljande dagar kostar den första platsen 150 kronor, och den andra platsen i direkt anslutning kostar 100 kronor.

”Föreskrifterna togs fram för ett år sedan och eftersom de inte fungerar som det var tänkt så kommer en revidering att ske. Inför nästa sommar kommer en större genomgång göras som kan innebära att ytterligare förändringar behöver göras”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det blir nu tekniska nämnden i Mora som får i uppdrag att ta fram ett nytt och mer långsiktigt förslag till taxa för upplåtelse av allmän platsmark. Det ska kunna läggas fram för beslut i fullmäktige i juni 2022.

Mora kommun kommer dessutom att betala tillbaka avgifter för el till alla som bokat och betalat för en torghandelsplats sedan juni förra året. Avgiften har tagits ut felaktigt eftersom kostnad för el inte finns med i den taxa som avgiften vilar på.

Senast uppdaterad: 31 maj 2021