Kommunen begär bättre förbindelse när Trafikverket stänger korsning vid Sandholmsvägen

Inom projektet ”Mora fjärrstyrning” planerar Trafikverket att stänga plankorsningen vid Sandholmsvägen i Mora och bygga en ersättningsväg. Mora kommun har lämnat ett önskemål om att gång- och cykelstråket ner till båthamnen som idag korsar över plankorsningen ska kunna fortsätta hållas öppen genom att en gång- och cykeltunnel byggs under plankorsningen.

Karta över Trafikverkets planerade åtgärder.

Karta över Trafikverkets planerade åtgärder.

Vad är Mora fjärrstyrning?

Trafikverket planerar ett antal fjärrstyrningsprojekt i Sverige där Mora fjärrstyrning är ett av uppdragen. Arbetet inom fjärrstyrningsprojektet ska bland annat bidra till att skapa en ökad säkerhet, punktlighet och kapacitet på järnvägen. Det kan innebära att Trafikverket höjer och förstärker säkerheten vid plankorsningar eller att plankorsningar slopas och vägtrafiken istället leds om på vissa platser.

I samband med projektet ”Mora fjärrstyrning” har Trafikverket gjort en översyn av vilka hinder som finns för dagens person- och godstrafik på järnvägen och vilka åtgärder som bör vidtas.

I projektet planerar Trafikverket att:

  • stänga plankorsningen vid Sandholmsvägen,
  • ge utrymme för Bergkvist Siljanssågen att kunna bygga stickspår vid sidan om Dalbanan,
  • bygga en ersättningsväg.

Trafikverket har gett berörda fastighetsägare möjlighet att lämna synpunkter på de planerade åtgärderna.

Anledningen till att Trafikverket vill stänga plankorsningen vid Sandholmsvägen är för att Dalabanan ska kunna öka sin kapacitet. Det finns idag tre närliggande plankorsningar inom ett område på 3 kilometer. Generellt sett vill Trafikverket undvika att ha flera plankorsningar nära inpå varandra då det påverkar trafiken negativt.

Ett sedan länge välkänt hinder på Dalabanan är att Bergkvist Siljanssågen använder Dalabanans spår för sin verksamhet ett antal gånger om dagen, vilket tillfälligt hindrar gods- och persontrafik att ta sig in eller ut från Mora. Trafikverket planerar därför att skapa möjligheter för Siljanssågen att bygga ett eget industrispår så att de kan sköta sin verksamhet utan anpassning till Dalabanans tidtabeller.

I och med att plankorsning på Sandholmsvägen stängs planerar Trafikverket att bygga en ersättningsväg ner till Sanda båthamn. Den nya vägen ska gå via infart från Sandavägen och runt lokstallet för att sedan sammankopplas med Sandholmsvägen. Det innebär att boende i sydöstlig riktning kommer att få en lite längre väg ner till båthamnen. De planerar även att bygga en kantseparerad gångväg mellan nuvarande gång- och cykelväg på Sandavägen.

Mora kommuns synpunkter på förslaget

Trafikverket har bett Mora kommun att lämna synpunkter på deras planerade åtgärder inom projektet. I ett yttrande som kommunstyrelsen beslutade om 1 juni har Mora kommun framför allt två synpunkter på förslaget.

En tunnel under plankorsningen

Mora kommun har lämnat ett önskemål om att gång- och cykelstråket ner till båthamnen som idag korsar över plankorsningen ska kunna fortsätta hållas öppen genom att en tunnel byggs under plankorsningen. Trafikverket har därför tagit fram en skiss och kostnadsförslag som visar att kostnaden för en sådan tunnel skulle bli mycket hög. En tunnel avsedd för gång- och cykel beräknas till cirka 14–16 miljoner kronor. Enligt Trafikverket är det Mora kommun som måste bekosta en tunnel om det anses nödvändigt.

Att använda kommuninvånarnas skattemedel för att bygga en tunnel till en så hög kostnad anses inte vara ekonomiskt försvarbart och Mora kommun ger därför Trafikverket i uppdrag att se över om det finns möjlighet att bygga en enklare tunnel till en lägre kostnad för att på så vis behålla det populära gång- och cykelstråket till båthamnen.

Jag förstår att de boende och andra som rör sig i området vill ha en säker och bra passage ner mot Sanda och Siljan. Det har vi också påpekat för Trafikverket. Vi på kommunen är inte nöjda med deras lösning och den kostnadsfördelning de föreslår", säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Trafiksäkerheten i fokus

Mora kommun har påtalat till Trafikverket att trafiksäkerheten ska vara högst prioriterad i alla delar projektet. Den nya vägen bör byggas med så lite intrång på närliggande fastigheter som möjligt. Vägen måste vara dimensionerad för stora fordon och ha mötesplatser för exempelvis lastbilar och husbåtstransporter. Mora kommun ser positivt på att Trafikverket planerar att bygga en kantseparerad gång- och cykel väg på en del av den nya vägen.

Senast uppdaterad: 15 juni 2021