Sämre placering för Mora i årets ranking av företagsklimatet

Mora hamnar längre ner i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Under 2021 hamnar Mora på plats 125 bland, jämfört med plats 77 under föregående år.

Karta över kommuner som ingått i Svenskt Näringslivs nationella ranking av företagsklimat 2021. Bild: Svenskt Näringsliv.

I Dalarnas län placerar sig Vansbro högst i rankingen och Gagnef är den bästa klättraren. Bild: Svenskt Näringsliv.

- Vi är väl medvetna om var vi kan förbättras och vi har en tydlig plan för hur vi ska utveckla arbetssätt och rutiner, säger Anders Björkman, utvecklingschef på Mora kommun. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunens olika funktioner och alla har rätt att få samma positiva behandling.

Svenskt Näringslivs sätt att ranka kommunerna bygger till största delen på en enkätundersökning där företag får svara på frågor om företagsklimatet. Resultat från enkätundersökningen kombineras även med statistik från SCB och UC, som exempelvis mängden jobb som finns, vad kommunalskatten ligger på, eller hur många nya företag som startats upp.

Årets enkätundersökning genomfördes under första kvartalet 2021. I undersökningen upplever de som svarat bland annat att det är lättare att rekrytera personal med rätt kompetens i Mora och att tillgång till bredband och mobilnät har förbättrats. Samtidigt upplever respondenterna att kommunens service och bemötande kraftigt har försämrats. Det resultatet skiljer sig både kraftigt från föregående års undersökning och står även i kontrast med SKR:s egna undersökning om kommunens service till företagen, där bemötandet fick högsta betyg.

- Att arbeta med främjande myndighetsutövning är något som politiken prioriterat och dessutom avsatt resurser till, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C). Man ska få ett gott bemötande när man kommer i kontakt med kommunen och det ska vara lätt att göra rätt från början. Årets resultat visar tydligt att vi måste fortsätta med det här arbetet, och därför ska det även framöver vara prioriterat.

Tjänstemännens och politikers attityder till företagande, service och bemötande samt även konkurrens från kommunen är områden som behöver utvecklas. För att förbättra företagsklimatet har ett konkurrensutsättningsprogram nyligen antagits politiskt och besök hos företagen kommer att utökas för att ta in viktiga synpunkter. En ny näringslivsstrategi ska också tas fram under hösten där dialogen med företagen är en viktig del.

Senast uppdaterad: 24 september 2021