Beslut i Moras kommunstyrelse om revidering av kommunplanen

I slutet av juni beslutade kommunfullmäktige i Mora beslut om kommunplan för 2022. Igår tog kommunstyrelsen beslut om revidering av kommunplanen. Slutligt beslut om revideringen ska fattas av kommunfullmäktige den 22 november.

Sedlar och mynt

I kommunplanen fastställs budget och kommunens övergripande mål. Utifrån kommunplanen ska nämnderna sedan ange vilka mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner.

- Enligt vårt förslag får Socialnämnden ytterligare en ramförstärkning med tio miljoner kronor för volymökning, det innebär totalt 30 miljoner kronor under 2022. På så sätt får de en mer realistisk ram som de kan jobba efter. Jag kan också nämna att vi vill utöka med två tjänster på plansidan. Mora växer och utvecklas och det finns ett stort behov av förstärkning för planhantering, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Den strategiska planen för mandatperioden styr verksamheternas inriktning tillsammans med övriga styrdokument i kommunen och utgör grunden för den årliga kommunplanen. Revideringen bygger på en ny skatteprognos från slutet av september.

Det planerade resultatet för 2022 uppgår till 27,7 miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 % av budgeterade skattemedel och generella statsbidrag. För planeringsåren 2023 och 2024 budgeteras ett resultat om 35,3 miljoner kronor för år 2023 och 34,3 miljoner kronor för år 2024 vilket motsvarar 2,4 % år 2023 och 2,3 % år 2024.

Den reviderade kommunplanen för år 2022 innehåller följande förändringar av de ekonomiska ramarna:

  • Kommunstyrelsen tillförs ramökning 2022 för del av tjänst på upphandlingsenheten med 345 000 kronor, för del av tjänst på överförmyndarenheten med 212 000 kronor, för del av tjänst på Norra Dalarnas Löneservice med 553 000 kronor, del av tjänst VA-strateg med 120 000 kronor samt en omfördelning av ram från digitaliseringsmedel för två objektledare med 1 350 000 kronor.
  • Socialnämnden tillförs ramförstärkning med ytterligare 10 000 000 kronor för volymökning.
  • Byggnadsnämnden tillförs ramförstärkning för del av tjänster på planenheten med 600 000 kronor.
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillförs ramförstärkning för tillsyn och handläggning med 262 000 kronor.
Senast uppdaterad: 3 november 2021