Beslut i Mora kommunfullmäktige 22 november 2021

Igår kväll fattades flera stora beslut i kommunfullmäktige i Mora; revidering av kommunplanen, beslut om den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) och om ett nytt landsbygdsprogram samt beslut om fortsatt samverkan med Vasaloppsföreningen kring drift och skötsel av skidspåren på Mora skidstadion och för en del av Vasaloppsarenan.

Skärmdump från livesändningen av Mora kommunfullmäktige den 22 november 2021.

Igår samlades Mora kommunfullmäktiges 41 ledamöter åter igen i Andreasgården i Mora.

Revidering av kommunplanen

I kommunplanen fastställs budget och kommunens övergripande mål. Utifrån kommunplanen ska nämnderna sedan ange vilka mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner.

- Det känns väldigt bra att vårt förslag till revidering av kommunplan nu är beslutat. Nu får Socialnämnden ytterligare en ramförstärkning med tio miljoner kronor för volymökning, det innebär totalt 30 miljoner kronor under 2022. Det innebär att de får mer realistiska förutsättningar, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

I den reviderade investeringsbudgeten avsätts ytterligare medel till planerat vägunderhåll. 15 mkr avsätts årligen under åren 2022-2024.

- Det är positivt att vi nu kan satsa på vägunderhållet som vi vet har ett eftersatt underhåll. En god standard av de allmänna vägarna är en förutsättning för att vi alla ska kunna färdas tryggt och säkert i kommunen, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Den reviderade kommunplanen för år 2022 innehåller följande förändringar:

  • Kommunstyrelsen tillförs ramökning 2022 för del av tjänst på upphandlingsenheten med 345 000 kronor, för del av tjänst på överförmyndarenheten med 212 000 kronor, för del av tjänst på Norra Dalarnas Löneservice med 553 000 kronor, del av tjänst VA-strateg med 120 000 kronor samt en omfördelning av ram från digitaliseringsmedel för två objektledare med 1 350 000 kronor.
  • Socialnämnden tillförs ramförstärkning med ytterligare 10 000 000 kronor för volymökning.
  • Byggnadsnämnden tillförs ramförstärkning för del av tjänster på planenheten med 600 000 kronor.
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillförs ramförstärkning för tillsyn och handläggning med 262 000 kronor.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en)

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge en tydlig, samlad bild av tätortens utveckling de närmsta 10-15 åren, till exempel var det kan byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som ska sparas för rekreation. Planen ska var vägledande i beslut för framtiden i såväl detaljplanering som i enskilda ärenden och fungera som en röd tråd från övergripande strategier ner till detaljerna.

- Vårt mål är att vi ska vara 22 000 invånare år 2030, då behövs bland annat fler bostäder. Översiktsplaneringen är ett av våra viktigaste instrument för att peka ut riktningen för utvecklingen av Moras bebyggelse, säger Anna Hed.

Läs mer: Fördjupad översiktsplan - Mora kommun

Landsbygdsprogram

Landsbygdsprogrammet är ett väldigt stort ärende som haft 149 remissvar, det vill säga 149 olika intressenter i kommunens bygder, Mora, Våmhus, Vänjan och Sollerön. Landsbygdsprogrammets syfte är att underlätta för att kunna leva, verka, bo och transportera sig mellan de olika delarna av Mora kommun. Ungefär 35-40% av medborgarna i kommunen bor utanför centrala Mora.

- Det är oerhört viktigt att våra byar kan fortsätta leva och utvecklas. Vi vill skapa möjligheter för att befolkningen ska kunna växa även utanför de centrala delarna, så det här var ett efterlängtat program och beslut, säger Anna Hed.

Fortsatt samverkan med Vasaloppsföreningen

Kommunfullmäktige fattade även beslut om fortsatt samverkan med Vasaloppsföreningen kring drift och skötsel av skidspåren på Mora skidstadion och för en del av Vasaloppsarenan.

- Det här är ett beslut som är väldigt positivt för Moras utveckling. Vi ser det här samarbetet som en unik möjlighet att fortsätta utveckla Mora skidstadion. Vårt signum i Mora är att vi står för ett aktivt liv. Vi vill kunna erbjuda ett rikt friluftsliv och skidåkning är en naturlig del för oss, så det känns väldigt bra att vi kan erbjuda fina skidspår på Mora skidstadion och i klassiska Vasaloppsspår, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Erfarenheterna från förra säsongens samarbete mellan oss och Vasaloppsföreningen har varit goda, en utvärdering visar att det har varit högre kvalitet på skidspåren under en längre sträcka. Beslutet innebär fortsatt samverkan under säsongen 2021 – 2022, säger Peter Karlsson, kommundirektör Mora kommun.

Läs mer - Beslut i Mora kommun om fortsatt samverkan med Vasaloppsföreningen

Senast uppdaterad: 23 november 2021