Socialnämnden kostnadseffektiviserar sina verksamheter

Vid höstens ekonomiska uppföljning visar ett socialnämnden ett budgetunderskott på 47,2 miljoner kronor. För att komma i balans med ekonomin genomför nämnden åtgärder inom flera områden som ska göra vård- och omsorgsverksamheten mer kostnadseffektiv.

Malin Höglund (M), socialnämndens ordförande samt Anna Ståhkloo, socialchef i Mora kommun.

Från vänster: Malin Höglund (M), socialnämndens ordförande samt Anna Ståhkloo, socialchef.

En stor del av underskottet beror personalkostnader inom äldreomsorgen, samt merkostnader för hanteringen av covid-19 och effektiviseringar inom kost och hyror som inte genomförts.

- Vi har också haft höga placeringskostnader för barn och unga i familjehem och HVB, betydligt högre tidigare år, säger Anna Ståhlkloo, socialchef i Mora kommun.

Placeringskostnaderna för barn och ungdomar anges som en osäkerhetsfaktor i årsprognosen. Antalet orosanmälningar har ökat med 80% vid en jämförelse vid maj 2021 och föregående år. Ökningen kan innebära ökade placeringskostnader även framöver.

- I stora drag handlar det om oförutsedda händelser som innebär placering av mindre skara särskilt utsatta ungdomar, säger Malin Höglund (M), ordförande för socialnämnden i Mora kommun. Vi har tagit höjd för det i största möjliga utsträckning och det pågår många bra förebyggande åtgärder i samverkan med skolan, men kostnaderna kommer tyvärr att finnas kvar under överskådlig tid.

Däremot finns det flera andra områden där kostnadseffektiviseringar har genomförts:

- Vi kommer att ha ett nytt avtal för kosten från och med år 2023 och samverkar med Morastrand för att arbeta fram en ny hyresmodell, säger Anna Ståhlkloo. Vi har även avvecklat en korttidsavdelning och förändrat personalstyrkan inom äldreomsorgen.

- Totalt har socialnämnden genomfört effektiviseringar för 50 mkr sedan 2017, säger Malin Höglund. Ett viktigt område som är kvar och är under utredning är effektiviseringar inom kost och hyror.

Kompetensförsörjningen inom äldrevården är en av de största utmaningarna inför framtiden, något som i högre grad uppmärksammats under pandemin. På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen därför inrättat satsningen Äldreomsorgslyftet, där kommuner kan söka bidrag för ytterligare utbildning av vård- och omsorgspersonal. Mora är en av kommunerna som sökt bidraget.

- Vi behöver prioritera kompetensförsörjningen och där står vi inför samma utmaningar som resten av Sverige, säger Malin Höglund. Därför känns det bra att nämnden får en förstärkt ram för att kunna göra nödvändiga satsningar.

Senast uppdaterad: 26 november 2021