Stabil ekonomi hos för- och grundskolenämnden möjliggör satsningar

Vid höstens uppföljning har för- och grundskolenämnden i Mora lyckats få ekonomin i balans jämfört med prognosen under våren. Det här menar nämnden beror på en utökad ekonomisk ram, men även klokt användande av statsbidrag och effektiviseringar av verksamheterna.

Bild

Rose-Mari Bogg (C) och Inga-Lena Spansk.

- Varje år utökar vi den ekonomiska ramen, vilket vi kommer att göra även inför 2022 med fem miljoner kronor. Det här är något vi har gjort under flera års tid för att ekonomin ska hållas i balans, säger Rose-Mari Bogg (C), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Nämnden har också arbetat en hel del med effektiviseringar, exempelvis inom kosten där mängden matsvinn i skolorna har minskat.

- Vi kastar inte lika mycket mat och det märks att vi tillsammans med kostenheten har jobbat hårt här, särskilt eftersom vi toppar listan över dalakommuner med lågt matsvinn, säger Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora kommun.

Statsbidrag har använts i kompetensförsörjningsplanen, där en del av pengarna har använts till att anställa så kallade kompletterande tjänster, främst resurspedagoger och studiepedagoger. Syftet med dessa tjänster är att avlasta lärare från arbetsuppgifter som också måste skötas i skolan.

- Exempel på arbetsuppgifter som en resurspedagog gör kan vara att sköta rastaktiviteter, hålla ordning i matsalsköer och omklädningsrum eller ansvara för annat som händer på skolan. Studiepedagoger har en mer mentorsinriktad roll, vilket kan vara att hålla i utvecklingssamtal, ha kontakt med hemmet och i övrigt vara ett stöd åt eleverna, säger Rose-Mari Bogg.

De kompletterande tjänsterna har gjort det möjligt för lärare att fokusera på och höja kvalitén på själva undervisningen. Det gör i sin tur att elever presterar bättre i skolan, i synnerhet de som är i störst behov av extra stöd.

- Följden blir att vi ser förbättringar på alla områden i de olika enkätundersökningarna vi gör i skolan och att vi får fler elever att bli behöriga till gymnasiet, säger Inga-Lena Spansk.

Med en stabil ekonomi kan för- och grundskolenämnden göra olika satsningar. Ett exempel är Moraspåret, ett projekt som ska främja samverkan mellan skola och näringsliv i kommunen.

- Genom Moraspåret kan vi motivera högstadieelever till att fördjupa sig i kultur, företagande eller friskvård. Det här blir en naturlig koppling mot inriktningarna på gymnasiet, säger Rose-Mari Bogg.

En annan satsning handlar om att se över gamla fastigheter och vid behov bygga nytt, så som nybyggnationer på Tuvans förskola och en helt ny högstadieskola på Strandenområdet.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022