Mora kommun tilldelar Mora Bygg AB markanvisningsavtal för Zornskafastigheten

Fastigheterna Morkarlby 21:18 och Morkarlby 21:9, även kallat Zornskafastigheten, har under året varit objekt för en markanvisningstävling. Under sitt senaste sammanträde har kommunstyrelsen nu utsett Mora Bygg AB som vinnare med sitt förslag BRF Zornska.

Det vinnande förslaget från Mora Bygg AB

Klicka på pilarna för att se bilder från det vinnande förslaget "BRF Zornska".

- Nu kommer vi att teckna ett markanvisningsavtal med Mora Bygg AB baserat på deras tävlingsbidrag. Vi kommer också att ta upp detaljplanearbetet igen så att de kan börja projektera, säger Niclas Larsson, samordnare för strategiska mark- och etableringsfrågor vid Mora kommun.

Zornska ligger vid korsningen Fridhemsgatan/Morkarlbyvägen i centrala Mora. En av fastigheterna har tidigare varit en ungdomsgård och inrymmer nu Radio Siljan, medan den andra har varit gamla Morkarlby skola. Mora kommun har pekat ut området som en lämplig plats för bostadsbyggande, med inslag av verksamheter.

- Det är positivt att vi bygger ett nytt kvarter i centrala Mora. Behovet av bostäder är stort och det är bra att det kan erbjudas olika bostadsformer, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Under våren 2021 utlyste kommunen en markanvisningstävling där exploatörer haft möjlighet att delta med förslag. Bedömningen av förslagen har utgått från kriterierna exploateringsgrad, koncept och gestaltning, hållbarhetsaspekter, samt tidsplan. Tävlingen inleddes med enklare skisser från nio deltagande exploatörer och avslutades efter en kvalificeringsprocess med tre skarpa förslag kvar som vägdes mot varandra. Av dessa var det Mora Bygg AB som vann med sitt förslag BRF Zornska.

Juryn har bestått av tjänstepersoner som representerat flera av Mora kommuns förvaltningar. Deras motivering till det vinnande förslaget går att läsa nedan.

BRF Zornska har en hög exploateringsgrad och visar en stor variation av lägenhetsstorlekar och boendestandard. Förslaget har arkitektonisk kvalitet och förutsättningar att stärka Moras identitet. Förslaget tar också stor hänsyn till de befintliga byggnaderna och är det av förslagen som bäst bevarar de kulturhistoriska värdena. Förslaget redovisar användande av hållbara byggnadsmaterial och visar väl utvecklade lösningar för social hållbarhet. Utmärkande för det senare är en stor del av fastigheten utgörs av grönyta, ett orangeri och en samlingslokal i den tidigare lärarbostaden. På så sätt används fastigheten också resurseffektivt.

Genom att möjliggöra etablering av verksamheter bedöms projektet bidra till utvecklingen av Moras stadskärna. Förslaget samspelar i hög grad med omgivande miljö och följer Mora kommuns träbyggnadsstrategi. Projektet bedöms ha bäst förutsättningar för en snabb genomförandeprocess utifrån en sammanvägd bedömning av framför allt detaljplaneprocess, projektorganisation och referensprojekt.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022