Två nya gång- och cykelvägar på gång i Mora

Nu har kommunstyrelsen beslutat att det ska byggas en gång- och cykelväg mellan Öna och industrierna i Östnor. Det planeras även en gång- och cykelväg mellan Bryggerivägen och Årsängsvägen som ska göra det säkrare att ta sig till Hemusområdet.

Bild

Det är nu beslutat att en gång- och cykelväg kan börja byggas mellan Öna och Önstnor. Vägen ska gå från viadukten vid Bjäkenbackens skola fram till industrierna i Östnor. Vägen binds då ihop med den befintliga gång- och cykelvägen som går från Bjäkenbackens skola och vidare mot Öna. Den nya gång- och cykelvägen ska byggas genom att bredda den befintliga vägen och kommer även separeras med ett vägräcke.

- Mora växer och utvecklas för framtiden. Genom det här projektet kan vi knyta ihop ännu en by med ett sammanhängande gång- och cykelnät, vilket kommer underlätta och göra det säkrare för många som dagligen pendlar till Östnor, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet förväntas starta under våren 2022 och vara färdigt under hösten 2022.

En säkrare väg mot Hemus

Det har även kommit in ett medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg mellan Bryggerivägen och Årsängsvägen. Det är en cirka 150 meter lång sträcka längs Oxbergsleden som många unga nyttjar för att ta sig till och från Hemusområdet. Vägen saknar idag en avskild gång- och cykelväg.

Mora kommun anser precis som förslagsställaren att det finns säkerhetsbrister på sträckan. Kommunen har sedan innan lagt fram ett förslag om att det ska byggas en gång- och cykelväg där och ska dessutom trafiksäkerhetshöja vägen på Oxbergsleden in till Hemusområdet.

Ärendet hanteras just nu av Lantmäteriet som ska göra en lantmäteriförättning innan ett beslut om bygget kan tas. Projektet kommer delfinansieras av Trafikverket.

Senast uppdaterad: 9 december 2021