Fördjupad översiktsplan för Mora tätort har vunnit laga kraft

I slutet av november 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) för Mora tätort. Den 23 december vann planen laga kraft och började därefter att gälla.

Fördjupad översiktsplan på utställning i Mora bibliotek sommaren 2021.Förstora bilden

Sommaren 2021 var den fördjupade översiktsplanen på granskning, med en utställning på Mora bibliotek.

- Det känns toppen att äntligen vara i mål! Arbetet har pågått under en lång tid och det känns kul att ha fått vara en del av gänget som knutit ihop säcken, säger Daniel Falk, planchef på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Planen redovisar hur kommunen vill att tätorten ska utvecklas med sikte på år 2030 och är vägledande för detaljplanering och enskilda bygglovsärenden och ska fungera som en röd tråd från övergripande strategier ner till detaljerna. Men den ska också ge vägledning inför stora och viktiga ställningstaganden i exempelvis bebyggelseutveckling och infrastruktur.

Den fördjupade översiktsplanen ska ge en helhetsbild över Mora tätorts möjliga framtida utveckling och helt enkelt göra framtida beslut mer förutsägbara för kommuninvånare, fastighetsägare och näringsidkare.

- Det kan till exempel handla om områden som pekats ut som lämpliga för ny bebyggelse eller riktlinjer som är vägledande för exempelvis kulturmiljö, arkitektur eller grönområden, avslutar Daniel Falk.

Senast uppdaterad: 21 januari 2022