Kommunen vill göra mer för ungas hälsa

En övervägande andel av unga i Mora skattar sin hälsa som god, det visar en stor undersökning bland ungdomar i åldrarna 13–19 år. 1300 ungdomar i Mora svarade på undersökningen under 2021.

Högstadieelever i skolmiljö

Tjejer i högstadiet skattar sin hälsa lägst bland unga i Mora. (Bilden är en illustration och personerna på bilden har inget med undersökningen att göra)

Undersökningen kallas Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och används för att få kunskap om ungas livssituation, deras erfarenheter och synpunkter. Lupp-undersökningen görs vart tredje år och den senaste visar bland annat att nio av tio unga i Mora ser ljust på framtiden. Men, det finns stora utmaningar. Det är en stor andel ungdomar som inte mår bra och bara drygt hälften av tjejerna i högstadiet skattar sin hälsa som god eller mycket god.

- Det här är allvarligt och något vi tar på absolut största allvar. Det här är något vi sett under lång tid och som vi redan jobbar med. Men, vi behöver göra mer från kommunens sida för att stötta de ungdomar som inte mår bra. Utöver stora satsningar på förstärkt elevhälsa så kommer vi även att se över möjligheten att ge ett utökat stöd till olika föreningar i kommunen. Föreningslivet är oerhört viktigt för många unga, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Skillnaden mellan könen är relativt stor. 75 % av killarna och 55 % av tjejerna skattar sin hälsa som ganska bra eller mycket bra. Stress, nedstämdhet och sömnsvårigheter är de besvär som är vanligast bland unga på både högstadiet och i gymnasiet. Och problemen med ungas, och framför allt unga tjejers hälsa är inte unik för Mora, utan gäller även i resten av Dalarna och i Sverige i stort.

- Den här undersökningen är ett tydligt kvitto på vad det är vi behöver satsa på i kommunen. Vi har sett den här trenden under lång tid och jobbar redan med flera olika åtgärder. Till exempel gör vi satsningar på elevhälsan, med bland annat fler kuratorer, men vi behöver göra mer, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskoleförvaltningen, Mora kommun.

- Vi behöver göra mer för våra unga som inte mår bra. Den här undersökningen speglar det vi redan är medvetna om. Därför har vi också gjort satsningar, bland annat på en gemensam ungdomshälsa där regionen, för- och grundskola, gymnasium, och socialförvaltningen samverkar kring barn och ungas hälsa. Lupp är en värdefull undersökning som ger svart på vitt vilka problem som vi behöver vara mer uppmärksamma på, säger Lena Rowa, förvaltningschef Mora gymnasium.

Restriktionernas negativa trend bruten

Pandemin har påverkat livssituationen för unga i hög grad, och för många blev en redan ansträngd situation värre. Men, både den psykiska och fysiska hälsan har ändå blivit något bättre sedan coronarestriktionerna började lättas.

- I så gott som alla områden syns positiva trender, jämfört med läget ett halvår tidigare. Då fick eleverna i Moras skolor svara på samma frågor om hur de skattar pandemins påverkan av livssituationen, som de gjorde i Lupp-undersökningen. Och vi kan se att den negativa påverkan har minskat, även om den inte är tillbaka på samma nivå som före pandemin, säger Lina Pettersson, ungdomsstrateg.

Inflytande och delaktighet

Intresset för politik och samhällsfrågor har minskat bland unga i Mora sedan 2018. Det har även intresset för att vara med och påverka frågor i kommunen. Det är dock fortfarande en stor del, över 40 % som vill vara med och påverka och intresset ligger något högre i Mora än resten av Dalarna.

- Det finns ett stort engagemang bland många unga i Mora, vilket är glädjande. Vi behöver både skapa och visa vägar för dem att kunna vara delaktiga och få ett ökat inflytande på olika sätt, säger Anna Hed.

Detta är Lupp

Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) används för att få kunskap om ungas livssituation, deras erfarenheter och synpunkter. Enkäten är skapad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och innehåller frågor om fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Sedan 2015 genomför alla kommuner i Dalarna Lupp-undersökningen samtidigt, för att kunna jämföra resultatet på en regional nivå.

Senast uppdaterad: 24 maj 2022