Kommunplan 2023 vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige

Nu har kommunstyrelsen beslutat om att kommunplanen för 2023, med utblick mot 2024 – 2025, ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ungdomar

I kommunplanen fastställs budget och kommunens övergripande mål. Där fastställs även kommunens övergripande driftbudget samt investerings- och exploateringsbudget. Utifrån kommunplanen ska nämnderna sedan ange vilka mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner.

- Pandemin har drabbat oss alla på olika sätt, de unga har påverkats väldigt mycket. Det blev undervisning på distans, föreningslivet drabbades och möjligheten till feriearbeten och sommarjobb blev begränsad. Vi såg även i den senaste Lupp-undersökningen som presenterades förra veckan att vi behöver göra mer för barn och ungdomar. Därför har vi gjort särskilda satsningar på de unga i kommunplanen, säger Anna Hed (C), ordförande kommunstyrelsen.

- Det här är något vi sett länge och som vi redan jobbar med. Men, vi behöver göra mer för att stötta de ungdomar som inte mår bra. Vi ska bland annat förstärka elevhälsan och se över möjligheten till utökat stöd för föreningar i kommunen, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Kommunplan 2023 ska upp för beslut i kommunfullmäktige den 20 juni och revideras under hösten för att gälla under kommande år samt med utblick över ytterligare två år, 2024 – 2025. I kommunplanen redovisas vilka mål som ska nås med de resurser som finns.

Resultat

När politiska prioriteringar fastställts beräknas årets resultat till 25,6 miljoner kronor. För åren 2024 och 2025 beräknas resultaten till 25,5 respektive 17,3 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag på 1,7 procent 2023, 1,7 procent 2024, 1,1 procent 2025.

- Efter två år med stor osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna för kommunen på grund av pandemin såg vi fram emot en ljusning i planeringsförutsättningarna. Men i och med en skenande inflation med ökade priser och ränteuppgång samt kriget i Ukraina som förstärker detta har vi återigen hamnat i ett osäkert ekonomiskt läge. Det har generellt sett varit väldigt svårt för kommuner i Sverige att lägga en budget just nu, säger Anette Rusk, ekonomichef.- Våra resurser är begränsade och verksamheternas uppdrag behöver planeras i förhållande till de rådande ekonomiska förutsättningarna. Under några få månader under våren har dessa väsentligt förändrats och det är därför viktigt att snabbt kunna vidta åtgärder om världsläget ytterligare förvärras, säger Peter Karlsson.- Det är ett osäkert läge i Sverige och i världen just nu, vilket vi behöver ta med i bedömningen. Inför revideringen i höst kommer vi att göra en översyn av skattenivån, men just nu är det inte läge för några förändringar, säger Anna Hed.

Driftsbudgeten

Driftbudgeten har uppdaterats med nya skatteunderlagsprognoser, pensionsprognoser samt med justeringar från planeringsdagar med kommunens ledningsgrupp.

- Förändringen av de ekonomiska ramarna har skett utifrån en analys av nämnders rådande underskott, redovisade behov och kostnadsökningar för kommande år samt redovisade förslag till besparingar och demografiska förändringar, säger Anette Rusk.

Förändringar som planeras för nämnderna

  • Kommunstyrelsen tillförs en tillfällig ramökning 2023 och 2024 för arbetet med Heltidsresan med 1 200 000 kronor, en ramökning med 1 000 000 kronor för ökade arvoden, 3 500 000 kronor för hållbara chefer, 750 000 kronor för köp av planer, 200 000 kronor för köp av tjänst informationssamordnare, 2 200 000 kronor för säkerhetshöjande åtgärder IT, 700 000 kronor för licenskostnader lednings- och beslutsstöd samt 550 000 kronor för ökade kostnader inom brandförbundet. Från och med 2024 upphör kommunens bidrag till Moraparken med 1 300 000 kronor per år.
  • Kultur- och fritidsnämnden tillförs en ramökning för höjning av lok-stöd till föreningar med 770 000 kronor samt tillkommande kostnader för fritidsbanken med 500 000 kronor.
  • Teknik- och servicenämnden tillförs 1 000 000 kronor i ramökning för elbilar samt 600 000 kronor för områdesansvarig kost på grund av utökad verksamhet för matproduktion till äldre.
  • För- och grundskolenämnden tillförs ramförstärkning med 3 600 000 kronor för förebyggande arbete med barn och ungas psykiska hälsa, 800 000 kronor för ett tvärsektoriellt arbete kring barn och ungas hälsa under två år tillsammans med gymnasienämnden och socialnämnden samt en tillfällig ramförstärkning av rektorstjänst med 500 000 kronor år 2023 och ytterligare 500 000 kronor 2024-2025 under högstadieprojektet.
  • Gymnasienämnden tillförs ramförstärkning med 4 000 000 kronor för volymökning, 2 400 000 kronor för ökning av IM-elever under förutsättning att utfall stämmer med prognos samt 2 300 000 kronor för förebyggande arbete med barn och ungas psykiska hälsa.
  • Socialnämnden tillförs ramförstärkning med 10 000 000 kronor för volymökning samt 430 000 kronor för nya lokaler ungdomshälsan.
  • Övriga nämnder har oförändrade ramar enligt plan.
Senast uppdaterad: 13 juni 2022