Så vände Noretskolan utvecklingen

Publicerad: 26 oktober 2022 Uppdaterad: 31 oktober 2022

För tre år sedan hade Noretskolan en hög personalomsättning, drogmissbruk och ett allmänt dåligt rykte. Idag är förhållandet det motsatta. Ett långsiktigt och målmedvetet arbete har resulterat i allt bättre studieresultat och en skola där både lärare och elever trivs.
– Vi har till och med lärare som söker hit även när vi inte har några utlysta tjänster, säger Josephine Seveborg, rektor för Noretskolan.

Josephine Seveborg, rektor för Noretskolan och Maria Henriksson,lärare på Noretskolan.

Josephine Seveborg, rektor för Noretskolan 7-9 och Maria Henriksson, lärare på Noretskolan.

När Josephine Seveborg började på Noretskolan 2019, då som biträdande rektor, inledde hon ett förbättringsarbete tillsammans med personalen – något som har gett skolan ett stort lyft på alla plan.

– Vi inledde med att skapa en tydlig struktur, där personalens roller och arbetsuppgifter förtydligades – vem som gör vad, helt enkelt. Vi har också utvecklat vårt arbete med stödinsatser och jobbat med relationen mellan skola, vårdnadshavare, elever och ämneslärare, säger Josephine Seveborg.

Hon poängterar att detta inte är ett utvecklingsarbete som hon har gjort på egen hand.

– Du kan inte vända en skola utan att ha alla med dig. Och det finns idag en vi-känsla hos medarbetarna, som hela tiden tar egna initiativ för att utveckla och driva skolan framåt.

Maria Henriksson, lärare i engelska och franska, bekräftar detta.

– Jag är inne på mitt andra år på Noretskolan och vi har en jättebra ledning, som ger oss goda förutsättningar för att lyckas i vårt arbete.
I grund och botten handlar det om hur man organiserar arbetet, menar hon.

– Vi har en gemensam struktur för hur lektionerna ska börja. Det skapar en förutsägbarhet, som minskar oron hos de elever som har det lite tufft i skolan. Vi är också noga med att följa upp våra beslut och aktiviteter för att se hur vi kan göra det ännu bättre nästa gång.

Andelen behöriga elever till gymnasiet har det ökat de senaste tre åren och som det ser ut nu kommer det öka ytterligare under läsåret 22/23.

– Det ser ut som att resultaten även kommer att öka under det här läsåret. Vi har dock ett fortsatt arbete att göra med likabehandling, där vi bland annat arbetar med respekten för alla människors lika värde. Och jag är inte nöjd förrän alla elever är trygga och 100 procent av våra elever går ut med gymnasiebehörighet, säger Josephine Seveborg.

Noretskolans tre satsningsområden

  • Kunskap och lärande. Resultaten blir bättre för varje år, andelen elever med gymnasiebehörighet ökar och även andelen behöriga lärare med lärarlegitimation.
  • Hälsa. Det satsas extra i kommunen på barn och ungas hälsa, vilket bland annat har resulterat i att Noretskolan har
    fått extra kuratorsstöd inför läsåret.
  • Trygghet. Noretskolan arbetar intensivt med likabehandling utifrån den plan som tagits fram tillsammans med elever och personal, för att öka truggheten på skolan.
Senast uppdaterad: 31 oktober 2022