Bättre service i Moras byar

Publicerad: 22 mars 2023

Nu satsar Mora kommun på att förbättra förutsättningarna för boende på landsbygden och i byarna i kommunen. Men en bättre service på landsbygden kräver bättre samverkan mellan kommunen, byalag och företagare. Därför har ett projekt startats för att kommunen bättre ska kunna samarbeta med lokala aktörer.

Möte med kommunen och Venjans utvecklingsförening

Projektledare Carina Sisell och näringslivsutvecklare Karin Eriksson på informationsmöte i Venjan. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Kommunen har tagit fram ett landsbygdsprogram Öppnas i nytt fönster. och ett lokalt serviceprogram där fem så kallade serviceorter har utsetts. Serviceorterna utgörs för närvarande av Sollerön, Garsås, Våmhus, Oxberg och Venjan, där olika insatser kommer kraftsamlas för att uppnå bästa effekt. Syftet med projektet är att stärka kommunens kapacitet att möta och samarbeta med lokala aktörer.

För att satsningen på bättre service ska ge så bra effekt som möjligt beslutade kommunen att en projektledare skulle tillsättas, med medel från Europeiska Jordbruksfonden genom Jordbruksverket och Tillväxtverket. Och i höstas tillträdde Carina Sisell som projektledare för utvecklingsprojektet. Hon menar att projektet kommer stärka kommunens kapacitet att möta, och samarbeta med lokala aktörer, samtidigt som hon är medveten om att förutsättningarna i Moras byar ser väldigt olika ut.

– Hela syftet med Landsbygdsprogrammet är att trots olika förutsättningar ge kommunens invånare i Mora kommun likvärdiga möjligheter att bo och leva i hela kommunen. När programmet togs fram såg vi att det finns ett behov av att på ett effektivt sätt ha en dialog och samverka med de olika aktörer som finns på landsbygden, säger hon.

Genom att mötas i Landsbygdsutvecklingsforum ska kommunen och serviceorterna träffas regelbundet för att diskutera utvecklingen av den aktuella orten, vilket ska resultera i en sammanställd lista med prioriterade utvecklingsområden, från varje ort.

Målbilden är att erfarenheterna från satsningen ska ge ökad förmåga hos kommunen att stötta lokal serviceutveckling, genom ny kunskap och arbetssätt och att skapa nya, långsiktiga rutiner med god förankring även inom kommunen.

Senast uppdaterad: 22 mars 2023