Ett steg närmare fler bostäder i Mora

Publicerad: 17 augusti 2023
Kartbild över området.

När kommunstyrelsen har möte på tisdag handlar ett av beslutsärendena om detaljplanen för Morkarlby nedre skola och Zornska barnhemmet. Förslag till beslut är att kommunstyrelsen godkänner detaljplanen med en rekommendation till kommunfullmäktige att göra detsamma.

Som vi har berättat om tidigare finns det sedan många år en ambition om att bygga bostäder vid Morkarlby nedre skola och Zornska barnhemmet. Ett planförslag har skickats ut på granskning till remissinstanser och grannar. Förslaget är nu att detaljplanen antas.

Eftersom planområdet är beläget i centrala Mora ska tillkommande bebyggelse hålla en hög kvalitet i gestaltning och material och nya byggnader ska även harmoniera med omkringliggande bebyggelse. Den detaljplan som ska upp till beslut gör det möjligt att bygga bostäder, samtidigt som man värnar om de höga kulturhistoriska värdena i området.

Om kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till beslut kommer frågan upp på kommunfullmäktiges bord vid nästa sammanträde. Det äger rum den 11 september.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2023