Bostadsförsörjning - en viktig framtidsfråga

Publicerad: 20 december 2023

Vid måndagens kommunfullmäktige antogs ett nytt bostadsförsörjningsprogram för 2023-2026, med utblick mot 2030.

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att fortsätta den positiva befolkningsutvecklingen.

Flygbild över tätort vid vatten

Nu finns ett nytt bostadsförsörjningsprogram i Mora kommun för 2023-2026, med utblick mot 2030. Foto: Bergslagsbild

- Vi vill att Mora ska växa hållbart och att det ska finnas goda bostäder genom hela livet. Det behöver även finnas attraktiva bostäder för de som vill flytta hit. Bostadsförsörjningsprogrammet ger oss en tydlig bild av vilka områden vi ska fokusera på för att nå våra mål, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige beslutade att anta det nya bostadsförsörjningsprogrammet, samt en tillhörande handlingsplan som årligen ska följas upp av kommunstyrelsen.

Positiv befolkningsutveckling

Mora kommun har sedan 2014 haft en positiv befolkningsutveckling. Enligt prognoser kommer folkmängden att öka och hushållen bli fler mot 2030. Att Moras befolkning växer är positivt, samtidigt bidrar det till att bostadsbehoven ökar.

- Det har visserligen byggts nya bostäder men det har inte byggts tillräckligt många bostäder för att möta befolkningsökningen vilket gör att det finns en bostadsbrist idag. För att Mora ska kunna växa ska kommunen verka för att skapa goda förutsättningar för privatpersoner, privata bostadsbolag och Morastrand att kunna bygga olika typer av bostäder. För att detta ska vara möjligt måste kommunen säkerställa att det finns tillräckligt med byggbar mark, säger Kristina Hållmats, samhällsplanerare, som lett arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet.

För att skapa byggbar mark i attraktiva lägen håller Mora kommun på att slutföra planprogram för Norra Kråkberg och Kanadaområdet. Enligt handlingsplanen ska detaljplanarbete påbörjas under 2024 för minst ett av de två områdena.

I likhet med många andra kommuner i Sverige blir Moras befolkning allt äldre. Samhället möter nya utmaningar när andelen personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som andelen äldre ökar. Därför är inflyttningen av människor i arbetsför ålder en viktig del för Moras framtid.

Du hittar bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet , 3.1 MB. bland kommunens styrande dokument och regler.

Bostadsförsörjningsprogrammet i korthet

Mora kommun strävar efter att Mora ska vara en attraktiv livsplats där Moraborna trivs med att bo och leva kvar och som attraherar nya invånare. Bostadsmarknaden ska vara balanserad och bidra till en hållbar samhällsutveckling såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt.

I programmet finns fyra delmål:

  1. Bostäder för fler; Mora kommun ska planera för fler bostäder till 2030.
  2. Bostäder för alla; Mora kommun ska verka för att alla invånare ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder.
  3. Bostäder på rätt sätt; Mora kommun verka för ett hållbart samhälle.
  4. Bostäder på rätt plats; Mora kommun ska planera bostäder i attraktiva lägen.
Senast uppdaterad: 20 december 2023