Ett steg mot förbättrad service på landsbygden

Publicerad: 21 december 2023

Projektet ”Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd” har under året träffat representanter i kommunens serviceorter vid tre tillfällen för att föra dialog kring behoven på serviceorten. Genom samverkan har handlingsplaner tagits fram för kommande året. Under hösten har det även genomförts Landsbygdsforum ung på samma orter för att samla in vad de unga har för behov.

Fäbodmiljö i vinterlandskap

Under januari 2023 startades dialogerna med serviceorterna upp där kommunen träffat representanter från olika föreningar och företag för att diskutera vilka prioriterade behov som fanns för de fem serviceorter i kommunen; Sollerön, Våmhus, Venjan, Oxberg, Garsås och även med Gesunda som en viktig ort för besöksnäringen.

Under tre ”Landsbygdsforummöten” med varje serviceort har projektledare Carina Sisell och näringslivsutvecklare Karin Eriksson informerat och samlat in behov som prioriterats av de boende. På det tredje forummötet deltog även representanter från förvaltningar och andra berörda i kommunen.

De prioriterade behoven man tagit fram för serviceorterna kan sammanfattas med:

  • Trafiksäkerhet och vägfrågor
  • Kollektivtrafik
  • Samlingsplatser
  • Aktiviteter
  • Livsmedelsbutik
  • Boende för ungdomar och äldre
  • Skola
  • Äldreomsorg

Det tredje forummötet mynnade ut i en handlingsplan där man beslutade vem som ansvarar för att jobba vidare med respektive fråga och när det ska vara klart. Ett par av punkterna resulterade i arbetsgrupper med medverkande från kommunens olika förvaltningar, representanter från orten samt övriga aktörer som berörs.

I de kommande årliga handlingsplanerna har kommunen lagt in årligt forum med både unga och vuxna. Detta för att få fram ett årshjul där man går igenom vad som genomförts sedan förra mötet men även tar fram nya punkter att arbeta med det kommande året.

Arbetet fortsätter under 2024

Under 2024 startar även ett ”Trafiksäkerhetsforum” där representanter från serviceorterna tillsammans med kommunen kontinuerligt diskutera frågor som berör trafiksäkerheten. Utöver det kommer ett möte med Trafikverket och Region Dalarna hållas efter nyår för att ha en dialog kring övergripande frågor som berör dessa parter.

Kommunen jobbar även vidare med övriga frågor utifrån de behov som kommit upp. Bland annat kommer man vara de orter behjälplig som önskar göra en ”Tomma-hus-inventering”. Ett annat exempel är att hjälpa till att sammanfoga de orter som önskar livsmedelsbutik med företag som har koncept för obemannade butiker.

Under hösten har det även genomförts ”Landsbygdsforum ung” på samma orter för att samla in vad de unga har för behov. Mötena har haft ett 30-tal engagerade unga i åldrarna 13-25 år som jobbat fram vad de ser som prioriterat för dem. I stort sett är både unga och vuxna överens om vilka frågor som är prioriterade. Det ger frågorna ännu större tyngd och synliggör vikten av att jobba vidare med dessa i kommunen.

Mer information om projektet

Projektet ”Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd” har genomförts under 2023 och finansierats med medel från Tillväxtverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Jordbruksverket.

Läs mer om hur Mora kommun arbetar landsbygdsutveckling Öppnas i nytt fönster., på sidan hittar du även minnesanteckningar från forummötena.

Senast uppdaterad: 21 december 2023