Förberedelserna för den kommunala folkomröstningen går vidare

Publicerad: 16 januari 2024

När kommunstyrelsen har sitt första möte för året, den 23 januari, kommer de att ta ställning till flera frågor som rör folkomröstningen om Strandenprojektet. Det handlar bland annat om hur folkomröstningsfrågan ska formuleras, hur själva omröstningen ska gå till och när resultatet ska vara klart. Det slutliga beslutet avgörs vid kommunfullmäktiges nästa möte som äger rum den 12 februari.

Röstmottagare i röstningslokal.

När en kommunal folkomröstning ska genomföras – oavsett om det har blivit till genom att ett eller flera partier i kommunfullmäktige föreslagit det eller om det rör sig om ett så kallat folkinitiativ – är det kommunfullmäktige som enligt lag bestämmer hur frågan ska formuleras. Det beslutet fattas med enkel majoritet. Det betyder att det är det förslag som får flest röster i fullmäktige som vinner.

Folkomröstningsfrågan om Strandenprojektet har beretts sedan beslutet om att anordna en folkröstning fattades av kommunfullmäktige i december. Ett samråd har genomförts i en förstärkt parlamentarisk grupp, där representanter från samtliga sju partier (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Morapartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna) i kommunfullmäktige har deltagit. Partierna har även haft möjlighet att själva hämta in synpunkter på frågan från övriga.

Efter beredningen är förslaget till fråga för folkomröstningen:

"Vill du att det pågående projektet med en ny högstadieskola, idrottshallar, kultur- och fritidsverksamhet på Strandenområdet ska fullföljas?"

Utöver att kunna svara ja eller nej på frågan rekommenderar Valmyndigheten även att det ska gå att rösta blankt, genom att rösta på alternativet avstår. Det är också det förslag som kommunstyrelsen föreslås besluta om.

Ett annat beslut som måste fattas handlar om valsedlarnas färg. Eftersom valsedlarna i Europaparlamentsvalet är vita, måste röstsedlarna i folkomröstningen vara av en annan färg. Förslaget är att de ska vara ljusgula.

När en folkomröstning hålls i samband med ett allmänt val, som till exempel valet till Europaparlamentet, är omröstningsdistrikten desamma som valdistrikten. Även omröstningslokalerna ska utgöras av de val- och röstningslokaler som beslutas av valnämnden för det allmänna valet. Det är också ett av förslagen till beslut.

Fullmäktige beslutar även om det ska vara möjligt att rösta på annat sätt än att rösta i omröstningslokalen. Förslaget är att den som har rösträtt i
folkomröstningen även ska kunna rösta via bud, genom att förtidsrösta eller genom ambulerande röstmottagning om kraven i övrigt är uppfyllda, för de dagar och tider valnämnden beslutar om i samband med Europaparlamentsvalet 9 juni 2024.

Till sista ska även kommunfullmäktige besluta om när folkomröstningen ska vara avslutad. Förslaget är att sammanräkningen av rösterna ska ske i anslutning till valnämndens preliminära rösträkning den 12 juni. Sammanräkningen föreslås vara klar den 13 juni.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024