Information om åtgärdsplan för Tomtebogården

Publicerad: 18 januari 2024

På äldre- och demensboendet Tomtebogården i Mora har allvarliga avvikelser rapporterats under det senaste året. Mora kommun har veckovisa uppföljningar med vårdföretaget Forenede Care som driver boendet.

Person som går med rullator inomhus

Tomtebogården är ett äldre- och demensboende med 40 lägenheter i området Tomtebo strax utanför centrala Mora. Verksamheten drivs sedan 1 februari 2023 av vårdföretaget Forenede Care, på uppdrag av Mora kommun. Innan 1 februari 2023 drevs verksamheten av företaget Ansvar och Omsorg.

Verksamheten har under 2023 rapporterat allvarliga avvikelser. Bland annat har boende gått ner kraftigt i vikt, haft inkontinensskydd som inte bytts på flera dygn och blivit sängliggande dagtid utan mat, till följd av brister i det dagliga omvårdnadsarbetet. För närvarande arbetar Forenede Care med en åtgärdsplan för att åtgärda avvikelserna. Mora kommun har veckovisa uppföljningar med Forenede Care för att se till att vårdföretaget uppfyller det ingångna avtalet med Mora kommun.

- Vi ser allvarligt på de brister som framkommit och det är av största vikt att Forenede Care kommer till rätta med bristerna i verksamheten och levererar den vård och omsorg till de boende som de har rätt till, enligt det avtal som ingåtts med Mora kommun, säger Anna Ståhlkloo, socialchef i Mora kommun.

Detta har hänt:

 • Sommaren 2022 uppmärksammade kommunen brister i kvalitetsuppföljningen för Tomtebogården. Dåvarande utföraren Ansvar och Omsorg tog fram en handlingsplan som beslutades av socialförvaltningen i september 2022.
 • Uppföljning genomfördes i december 2022 och mars 2023, utan allvarliga avvikelser.
 • I februari 2023 köpte Forenede Care upp Ansvar och Omsorg, som bedrivit verksamhet på två boenden i Mora, Ekbacken och Tomtebogården.
 • Under våren 2023, i samband med genomgång med den nya utföraren Forenede Care, framkommer nya brister i verksamheten på Tomtebogården.
 • I juni 2023 begär kommunen en ny handlingsplan som redovisas i augusti.
 • Under sommaren 2023 slutar Tomtebogårdens verksamhetschef. Rekrytering inleds och en tillförordnad verksamhetschef tillträder i september.
 • Under september 2023 begär Mora kommun en åtgärdsplan från verksamheten då handlingsplanen inte är tillräcklig. Forenede Care redovisar åtgärdsplanen för socialnämnden den 27 september.
 • Från oktober sker regelbundna uppföljningar och specifika genomgångar av verksamhetens avvikelser och hur de åtgärdas.

Täta uppföljningar görs

- Vår bild är att Tomtebogården under 2023 har haft stora problem med organisering, styrning och bemanning, vilket lett till allvarliga brister. Det saknas en verksamhetschef, och den personal som rekryterats har saknat den kompetens som behövs för att kunna bedriva verksamheten enligt den kvalitet som de boende har rätt till, säger Anna Ståhlkloo och fortsätter:

- Vi har under våra uppföljningar sett att Forenede Care arbetar för att öka personalens kompetens och förbättra styrningen av verksamheten. Vi kommer att fortsätta följa upp åtgärdsplanen, och om inte förbättringar sker har kommunen möjlighet att säga upp avtalet. Ett sådant beslut fattas av socialnämnden.

Tomtebogårdens lokaler har också ett eftersatt underhåll, eftersom planerade renoveringar inte kunnat genomföras under 2020-2022 på grund av corona-pandemin. Fastighetsägaren Morastrand har nu påbörjat underhållsarbeten.

Exempel på punkter ur åtgärdsplanen för Tomtebogården

 • Personal har fått utbildning inom kost, avvikelser och genomgångar av gällande rutiner. Personal är även inbokad på den 30 timmar långa utbildningen ”Vårdskolan” under våren.
 • Genomlysning/granskning av rutiner och intern struktur samt att dessa följs.
 • Journal- och hygiengranskningar av legitimerad personal och upprättande av utbildnings- och åtgärdsplaner.
 • Granskning och genomgång av läkemedelshantering.
 • Genomgång och säkerställt att riskbedömningar sker enligt rutin samt att vårdplaner skapas vid risk.
 • Nattfastemätning genomförs återkommande.
 • Utredningar av avvikelser.
Senast uppdaterad: 18 januari 2024