Uppföljning efter första kvartalet – kommunen går mot stort underskott

Publicerad: 16 maj 2024

Kommunstyrelsen behandlade på tisdagen årets första uppföljnings- och prognosrapport. Resultatet är svagt positivt men sämre än förväntat. På årsbasis är prognosen för årets resultat -98 miljoner kronor.

Bild på miniräknare, graf, penna, mynt, kaffekopp

De största avvikelserna finns hos socialnämnden, för- och grundskolenämnden samt teknik- och servicenämnden. Kommunfullmäktige föreslås besluta att samtliga nämnder ska genomföra ett effektiviseringsarbete med anpassningar och åtgärder så att kommunen som helhet får en hållbar ekonomi i balans.

– Vi står inför ett svårt år, med stora underskott i prognoserna. Vid samma tidpunkt i fjol såg ekonomin också mycket ansträngd ut men tack vare att bland annat börsen tog ett skutt vid årets slut och att vi fick några engångsutbetalningar så klarade vi oss hyggligt. I år kan vi inte förvänta oss så pass stora tillskott. Vi måste minska kostnadskostymen, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Den största avvikelsen finns hos socialnämnden, där prognosen just nu är att det saknas 58 miljoner för att klara sin tilldelade budgetram.

Vi har i år gått över till en ny fördelningsmodell och vi konstaterar att den behöver justeras med 15 miljoner kronor för socialnämnden. Det handlar inte om att täcka upp för hela underskottet, utan för att de ska få rätt förutsättningar. Jag yrkade därför på att 15 miljoner överförs till dem, vilket också fick bifall av kommunstyrelsen. Socialnämnden måste däremot fortsätta att vidta åtgärder för att få ordning på sin ekonomi, fortsätter Anna Hed.

Eftersom prognosen för kommunens ekonomi, i sin helhet, just nu tyder på ett stort underskott föreslås en sänkning av årets resultatmål.

Det är inte så att det finns faktiska pengar att föra över till socialnämnden. Förändringen innebär att vi föreslår att vi justerar resultatet, det vill säga det det planerade överskottet, på en procent, som vi hade för hela kommunen för 2024. Enligt budget ville vi se ett positivt resultat på 15 miljoner. Med det nya förslaget är förväntat resultat att vi ska gå plus minus noll totalt sett i kommunen. Det blir samtidigt en lättnad för socialnämnden, säger Anna Hed.

Den ekonomiska situationen inom kommunsektorn är ansträngd under 2024, och många kommuner och regioner behöver vidta åtgärder för att uppnå en balanserad ekonomi och god ekonomisk hushållning. De ekonomiska prognoserna visar dock att läget ser bättre ut redan under 2025 och 2026.

– En liten ljuspunkt i sammanhanget är att läget skulle kunna förbättras något nästa och nästnästa år. Det är välkommet, men vi får heller inte låta bli att göra balanserade och nödvändiga förändringar redan nu. Om vi dessutom ser till den demografiska utmaningen som vi måste förhålla oss till, där färre väntas försörja fler i framtiden, så krävs det att vi tar frågan på största allvar, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta – ekonomi och uppföljningsprognoser

Kommunens ekonomiska situation följs upp löpande under året:

  • I mars, april, maj, juni, september, oktober, november och decembers tas månadsrapporter fram, där man tittar på föregående månad.
  • I april görs en fördjupad uppföljnings- och prognosrapport som avser årets första tre månader.

I september tas en delårsrapport fram som avser januari-augusti

Senast uppdaterad: 16 maj 2024