Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Ängsskolan

För- och grundskolenämnden har tagit beslut om att starta en resursskola i Mora. Målgruppen är elever i grundskolan med omfattande och varaktiga behov av stödinsatser som trots intensiva och långvariga insatser i skolsituationen inte haft möjlighet att tillgodose sig undervisningen på hemskolan. Skolan beräknas starta under höstterminen 2019 - exakt datum meddelas senare. 

Varför kan resursskolan vara ett alternativ för ditt barn?


För att elever ska ges möjlighet att klara sin skolgång kan det ibland krävas ett mindre sammanhang, samlad kompetens, anpassade lokaler, ett tillrättalagt socialt sammanhang och fungerande samverkan (internt och externt).
Resursskolan kan erbjuda eleverna mindre sammanhang, högre personaltäthet, personal med spetskompetens och individuellt anpassade upplägg utifrån elevens behov och förutsättningar.
En placering i resursskolan kan pågå under en längre eller kortare period beroende på elevens förutsättningar, behov och elevens/vårdnadshavarnas önskemål. Planeringen för utformningen av elevens skolsituation sker i samverkan mellan elev/vårdnadshavare, rektor/biträdande rektor, undervisande pedagoger och elevhälsoteamet.


Ansökningsförfarande


Frågan om resursskola som alternativ kan aktualiseras av rektor via pedagoger och/eller elevhälsoteam och/eller elev/vårdnadshavare.
Då frågan väcks samlas underlag in. Underlaget ska beskriva de stödinsatser som genomförts samt effekterna av dessa. Elevens åsikter och synpunkter kring skolsituationen utgör en viktig del av underlaget.
Ansökan till resursskolan sker via rektor på elevens hemskola i samverkan av rektor elev/vårdnadshavare.


Beslut om resursskola


Formellt beslut om placering i resursskolan fattas av resursskolans rektor/ biträdande rektor i samråd med resursskolans pedagoger och elevhälsoteam.


Antal elever och gruppsammansättning på resursskolan


Gruppsammansättning och antal elever planeras utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar vilket gör att antal elever kan variera över tid.
Vid frågor kontakta grundskolechef Heléne Linder.

Senast uppdaterad: 20 februari 2020