Specialpedagoger

Alla elever är olika. Några behöver mer stöd än andra för att nå sina mål. Om ditt barn är i behov av särskilt stöd finns vi här för att hjälpa er.

En lärare hjälper ett barn med skolarbete

Specialpedagogen har till uppgift att tillsammans med förskola och skola ta reda på hur lärmiljön behöver anpassas och hur vi tillsammans kan ge rätt stöd. Vi jobbar för att hitta en helhetslösning för ditt barn i gruppen, i skolmiljön och i skolans organisation. Det betyder att vi ger stöd både till ditt barn och till dig som vårdnadshavare och till personalen som arbetar med ditt barn.

Om du som vårdnadshavare har frågor om anpassningar eller särskilt stöd för ditt barn kan du prata med barnets klasslärare eller mentor.

Specialpedagogens uppdrag

Specialpedagogen ska

  • bistå pedagoger och rektor i arbetet med att kartlägga hinder och möjligheter för att skapa tillgängliga lärmiljöer
  • i samarbete med barn/elev, vårdnadshavare och pedagoger analysera kartläggningen och bistå i upprättande av planer för insatser i förskola och skola
  • erbjuda och initiera fortbildningsinsatser utifrån behov till ledning, enheter och/eller arbetslag
  • erbjuda kvalificerade samtal utifrån behov, exempelvis till personal, vårdnadshavare och elev
  • bistå förvaltningsledning och rektor inför organisationsbeslut och planering för ökad inkludering och tillgängliga lärmiljöer

Om ditt barn har en syn- eller hörselnedsättning finns syn- och hörselpedagogen till hands. Syn- och hörselpedagogen ska ge elevens lärare information och kunskap om vad nedsättningen kan innebära för eleven och på så sätt medverka för att underlätta skolsituationen. Pedagogen kan också tipsa om hjälpmedel av olika slag och ge stöd i frågor som handlar om till exempel ljudmiljö och anpassningar.

Uppdraget gäller elever i förskoleklass till och med årskurs 9. På gymnasiet finns en speciallärare som till viss del har detta uppdrag.

Syn- och hörselpedagogens uppdrag

Syn- och hörselpedagogen ska:

  • ha kunskap om var elever med hörsel- och synnedsättning finns i kommunen
  • ha viss baskunskap om funktionsnedsättningen och vilket stöd eleven kan få
  • ta emot och förmedla information från Pedagogiska hörselvården/syncentralen samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) till berörd personal
  • samarbeta med berörd personal inom elevhälsan
Senast uppdaterad: 28 juni 2022