Talpedagog och logoped

Talpedagog och logoped erbjuder stöd inom områdena tal, språk, kommunikation samt läsning och skrivning.

Talpedagogens uppdrag riktas till grundskolan. Uppdraget innefattar arbete med elever samt konsultation/handledning.

Arbetet kan ske i samverkan med elev, vårdnadshavare, skolpersonal, elevhälsoenhetens personal samt externa instanser som exempelvis Barn- och ungdomshabilitering, Logopedmottagning och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kontakt med talpedagog sker genom skolans elevhälsoteam.

Logopedens uppdrag riktas till grundskolan och grundsärskolan. Uppdraget innefattar konsultation/handledning, läs- och skrivutredningar samt utbildning till personal.

Arbetet kan ske i samverkan med elev, vårdnadshavare, skolpersonal, elevhälsoenhetens personal samt externa instanser som exempelvis Barn- och ungdomshabilitering, Logopedmottagning och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kontakt med logoped sker genom skolans elevhälsoteam.

Senast uppdaterad: 2 november 2021