Avgifter och taxor vid byggåtgärder år 2021

Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan?
Det beror på var, vad och hur stort du ska bygga.


Åtgärd

Avgift (cirka):

Bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad
(inklusive startbesked och slutbesked). (BTA=bruttoarea, OPA=öppen area)


0-24 m² (BTA+OPA)

4 950 kr

25-49 m² (BTA+OPA)

9 908 kr

50-129 m² (BTA+OPA)

14 851 kr

130-199 m² (BTA+OPA)

19 802 kr

200-299 m² (BTA+OPA)

24 752 krBygglov för skylt


2 380 kr för skylt ett, 476 kr för skylt två eller flera.

Från
2 380 kr

Förhandsbesked


Per tomtplats som prövas. (Kostnad tillkommer om grannar behöver höras eller om strandskyddsdispens krävs.)

4 760 kr

Strandskyddsdispens


Per prövning.
Om strandskyddsdispensen prövas tillsammans med lov, anmälan eller förhandsbesked.

4 760 kr
2 380 kr


Installation av eldstad


Per eldstad med rökkanal.
Per eldstad med rökkanal där prövningen ingår i en nybyggnation eller tillbyggnation.

2 380 kr
1 190 kr

Installation av vatten eller avlopp på en tomt eller i en byggnad


Per prövning.
(Kostnader för anslutning till kommunal VA hanteras av Nodava)

2 380 kr

Anmälan om nybyggnad av Attefallskomplementbyggnad


1 - 24,99 m²

25 - 30 m²

(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)

2 129 kr
4 257 krAnmälan om Attefallstillbyggnad


1 - 15 m²
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)

Från
2 380 kr

Kostnad för grannehörande


Grannehörande krävs exempelvis i ärende som avser, nylokalisering, byggnader
som placeras nära fastighetsgränser och om åtgärder i ansökan strider mot områdets detaljplan.


1-2 st

476 kr

3-5 st

946 kr

6-9 st

1 428 kr

Fler än 10

2 856 krKostnader som kan tillkomma:

  • Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt
  • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan
  • Om grannarna behöver höras
  • Om tekniskt samråd behövs
  • Om slutsamråd behövs
  • Om installation av eldstad ingår i ärendet
  • Om strandskyddsdispens krävs.

Exempel: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan med installation av eldstad på en fastighet inom detaljplan och är planenlig kostar från ca 23 665 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked).

Om byggnationen strider mot gällander detaljplan tillkommer kostnadspåslag.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Den uppdateras en gång per år.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021