Behöver jag bygglov/anmälan?

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan, eller kan du börja bygga redan idag? På den här sidan guidar vi dig igenom de vanligaste åtgärderna.

I listan nedanför visas de vanligaste anledningarna till att man behöver söka bygglov.

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Väsentlig ändrad användning
 • Inreda en vind med bostadsyta
 • Fasadändring
 • Mur/plank
 • Skyltar och ljusanordningar
 • Campingplatser
 • Småbåtshamnar
 • Transformatorstationer
 • Upplag och materialgårdar
 • Radio- eller telemaster eller torn
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Vindkraftverk

Om ditt byggprojekt inte står med i listan eller om du är osäker på vad som gäller, är du välkommen att kontakta oss.

Följande handlingar ska du lämna in när du söker bygglov.

 1. Använd vår ansökningsblankett.
 2. Situationsplan/nybyggnadskarta
 3. De här ritningarna behöver du lämna in. (länk till ritningssidan)
  - Planritning
  - Sektionsritning
  - Fasadritningar
 4. Kontrollplan
 5. Anmälan om kontrollansvarig (Krävs ej vid enkla åtgärder)

Du kan lämna in din ansökan

 • direkt till oss på Stadsbyggnadsförvaltningen
 • via e-post till stadsbygg@mora.se
 • via brev till adressen Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora-Orsa, 792 80 Mora.

Vad kostar det?

 • Väsentlig ändring av en byggnad (till exempel: brandskydd, bärande konstruktion, ventilation, planlösning, VA-installation)
 • Eldstad och rökkanal
 • Nyinstallation av Vatten och Avlopp på fastigheten
 • Vissa rivningsprojekt (vanligtvis huvudbyggnader utanför detaljplan)

Det finns även fler anmälningspliktiga byggprojekt. Vill du veta mer, kontakta Bygglovsenheten.

Anmälningspliktiga "Attefallsåtgärder"

 • Göra en komplementbyggnad (Attefallshus) på max 25 m²
 • Göra en tillbyggnad på bostadshuset på max 15 m² bruttoarea
  (15 m² i ett plan, eller 7,5 m² på två plan).
 • Bygga högst två takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Vad kostar det?
Länk till Avgifter och taxor.

Följande handlingar ska du lämna in när du gör en anmälan. För att få börja bygga så måste du först få ett startbesked. Det kan du få när din anmälan är komplett.

 1. Använd vår blankett om anmälan.
 2. Situationsplan
 3. Om du bygger närmare gräns än 4,5 meter måste du skicka in ett intyg som visar att din granne skriftligen godkännt din situationsplan.
 4. De här ritningarna behöver du lämna in. (länk till ritningssidan)
  - Planritning
  - Sektionsritning
  - Fasadritningar
  - Konsktruktionsdokumentation (till exempel vid ny- och tillbyggnad, ändring av bärande konstruktion)
 5. Kontrollplan
 6. Anmälan om kontrollansvarig (Krävs ej vid enkla åtgärder)
 7. Prestandadeklaration (vid anmälan om installation av eldstad/rökkanal)
 8. Brandskyddsbeskrivning (vid väsentlig ändring av brandskydd, ventilation och planlösning)

Du kan lämna in din ansökan

 • direkt till oss på Stadsbyggnadsförvaltningen
 • via e-post till stadsbygg@mora.se
 • via brev till adressen Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora-Orsa, 792 80 Mora.

Vad kostar det?

Skyddad uteplats
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak
Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer får anordnas utan bygglov om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebod
I en- eller tvåbostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 m². Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Grannar
De grannar som berörs kan medge att skärmtak, skärmvägg och friggebodar placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Lov (bygg, mark, rivning, förhandsbesked)

För att ditt ärende ska kunna handläggas ska det vara komplett. Från att ditt ärende blivit komplett ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan handläggningstiden förlängas med högst 10 veckor, alltså totalt 20 veckor.

Anmälan

För att ditt ärende ska kunna handläggas ska det vara komplett. Från att ditt ärende blivit komplett ska du få ett beslut inom 4 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan handläggningstiden förlängas med högst 4 veckor, alltså totalt 8 veckor.

Hur kan jag påverka handläggningstiden för mitt ärende?

 • Lämna in en komplett ansökan/anmälan. (ritningar/kartor)
 • Följ detaljplanens bestämmelser där du ska bygga.
  Kontakta Planenheten för information om detaljplaner.
 • Om du uppmanas att komplettera din ansökan/anmälan, gör det så snabbt som möjligt.
 • Godkänn kommunikation via e-post. (Görs i anmälningsblanketten)
 

Specifikationer nedan kommer att fyllas på efter hand.

Om du till exempel ska bygga en veranda med tak eller inglasat uterum räknas det som en tillbyggnad av enbostadshus. Beroende på storlek så behövs det ibland bygglov eller anmälan.

Behöver jag bygglov?

Ja, i de flesta fall behöver du bygglov. Det kan räcka att göra en anmälan om byggnationen följer reglerna för Attefallsåtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behöverdu ivissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om:

 • Byggnationen ligger utanför detaljplanerat område eller utanför sammanhållen bebyggelse.
 • Byggnationen ryms inom reglerna för Attefallsåtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller som endast skiljs åt av en väg, gata eller park.

Var bor du?

Ta reda på vad som gäller för ditt område innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan. Bor du innanför eller utanför detaljplanerad område? Detaljplanen styr vad du får göra på din tomt.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej.

Behöver jag en kontrollplan?

Ja. Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då finns möjligheten att få startbeskedet tillsammans medbygglovet och du kan komma igång att bygga direkt.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas. Läs mer om ritningar

Hur ansöker jag?

Du kan lämna in din ansökan:

 • Direkt till oss på Stadsbyggnadsförvaltningen.
 • Via e-post till stadsbygg@mora.se
 • Via brev till adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora-Orsa, 792 80 Mora.

Vad kostar det?

Länk till Avgifter och taxor.

Hur lång tid tar det?

Ansökan om bygglov

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Anmälan

Anmälningspliktiga ärenden får normalt ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan det ta upp till åtta veckor.

När får jag börja bygga?

Du måste ha ett startbesked för att få påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Om du fått lov efter den 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga.

För anmälningspliktiga åtgärder måste du ha ett startbesked innan du får börja bygga.

När du fått bygglov och beslutet vunnit laga kraft måste du påbörja byggnationen inom två år och avsluta den inom fem år. Annars blir beslutet ogiltigt och du måste söka om ett nytt lov.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019