Kontrollplan

Oavsett om du ska bygga eller riva måste det finnas en kontrollplan. Den talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen.

Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. Kontrollplanen ska vara anpassad till varje enskilt fall. För enkla åtgärder kan även kontrollplanen vara enkel, alltså inte så omfattande.

Du som bygger (byggherren) ansvarar för att det finns en kontrollplan för åtgärder som kräver

 • bygglov
 • anmälan
 • marklov
 • rivningslov.

Om projektet har en kontrollansvarig hjälper den personen dig att ta fram kontrollplanen och se till att den följs.

I kontrollplanen ska det stå:

 • Vilka kontroller som ska göras.
 • Vad kontrollerna ska avse.
 • Vem som ska göra kontrollerna.
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när de bör ske.
 • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan orsaka.
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Små och enkla åtgärder behöver oftast inte en kontrollansvarig eller ett tekniskt samråd. Som byggherre ska du ändå ta fram en kontrollplan, men den kan vara väldigt enkel.

Exempel på enkla åtgärder kan vara att bygga garage eller carport för 1–2 bilar, mindre tillbyggnader på villor och installation av braskamin.

En fördel med att skicka in förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan är att du kan få både lov och startbesked samtidigt.

I bygglovsärenden där tekniskt samråd krävs, så måste kontrollplanen finnas hos kommunen i god tid före samrådet.

I bygglovsärenden där tekniskt samråd inte krävs, så måste kontrollplanen inlämnas, innan startbesked kan ges.

I anmälningsärenden måste kontrollplanen finnas med direkt i ansökan från början.

Kontrollplanen fastställs alltid i startbeskedet.

Kom ihåg att kontrollplanen ska vara anpassad efter varje åtgärd. För enkla åtgärder kan kontrollplanen vara enkel.

Här hittar du exempel på kontrollplaner som du kan använda (PDF):

Här hittar du exempel på kontrollplaner som du kan använda (Word):

Senast uppdaterad: 29 juni 2022