Vad kostar det?

Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan?
Det beror på var, vad och hur stort du ska bygga.


Åtgärd

Avgift (cirka):

Bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad
(inklusive startbesked och slutbesked). (BTA=bruttoarea, OPA=öppen area)


0-24 m² (BTA+OPA)

4 950 kr

25-49 m² (BTA+OPA)

9 908 kr

50-129 m² (BTA+OPA)

14 851 kr

130-199 m² (BTA+OPA)

19 802 kr

200-299 m² (BTA+OPA)

24 752 krBygglov för skylt


2 380 kr för skylt ett, 476 kr för skylt två eller flera.

Från
2 380 kr

Förhandsbesked


Per tomtplats som prövas. (Kostnad tillkommer om grannar behöver höras eller om strandskyddsdispens krävs.)

4 760 kr

Strandskyddsdispens


Per prövning.
Om strandskyddsdispensen prövas tillsammans med lov, anmälan eller förhandsbesked.

4 760 kr
2 380 kr


Installation av eldstad


Per eldstad med rökkanal.
Per eldstad med rökkanal där prövningen ingår i en nybyggnation eller tillbyggnation.

2 380 kr
1 190 kr

Installation av vatten eller avlopp på en tomt eller i en byggnad


Per prövning.
(Kostnader för anslutning till kommunal VA hanteras av Nodava)

2 380 kr

Anmälan om nybyggnad av Attefallskomplementbyggnad


1 - 24,99 m²

25 - 30 m²

(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)

2 129 kr
4 257 krAnmälan om Attefallstillbyggnad


1 - 15 m²
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)

Från
2 380 kr

Kostnad för grannehörande


Grannehörande krävs exempelvis i ärende som avser, nylokalisering, byggnader
som placeras nära fastighetsgränser och om åtgärder i ansökan strider mot områdets detaljplan.


1-2 st

476 kr

3-5 st

946 kr

6-9 st

1 428 kr

Fler än 10

2 856 krKostnader som kan tillkomma:

  • Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt
  • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan
  • Om grannarna behöver höras
  • Om tekniskt samråd behövs
  • Om slutsamråd behövs
  • Om installation av eldstad ingår i ärendet
  • Om strandskyddsdispens krävs.

Exempel: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan med installation av eldstad på en fastighet inom detaljplan och är planenlig kostar från ca 23 665 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked).

Om byggnationen strider mot gällander detaljplan tillkommer kostnadspåslag.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Den uppdateras en gång per år.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021