Bygglov i Östnor

Det kan ställas speciella krav på dig som vill bygga i Östnor. Anledningen är att det kan förekomma metaller i det översta jordlagret i området. Provtagningar i Östnor har gjorts och fler undersökningar kommer att genomföras för att vi ska få kännedom om föroreningarnas exakta omfattning.

En man står framför ett gammalt hus

Öna omfattas inte längre av rekommendationerna

Resultatet av en undersökning på fastigheter i Öna visar att föroreningarna i området inte är så allvarliga som i Östnor. Öna omfattas därför inte längre av kraven på provtagning i samband med bygglovsansökan.

För dig som vill bygga i Östnor kan flera alternativ bli aktuella:

  • Det kan ställas krav på att du ska genomföra provtagningar och markundersökningar. Resultaten från provtagningarna ska finnas innan beslut om bygglov kan tas.
  • Om marken redan är avschaktad och schaktmassorna har återanvänts för anläggningsändamål, samt att de blir kvar inom fastigheten och dokumenterats väl, kommer inte krav på provtagningar att ställas.

Viktigt att komma ihåg

  • Avstämning med miljökontoret ska alltid göras innan schaktning på tomten.
  • Schaktningen kan innebära att du behöver marklov. I det fallet behöver du ta kontakt med stadsbyggnadskontoret.
  • Schaktning på tomten kan i vissa fall innebära att ansvaret för marksanering övergår till fastighetsägaren, istället för den som orsakat föroreningen.
  • Vid schaktning i torr väderlek ska försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika damning och spridning av föroreningar.
  • Föroreningshalterna får inte vara så höga att massorna kan anses vara farligt avfall.
  • Enligt miljöbalken ska alla som vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.


Mer information

För dig som bor eller vill bygga i Östnor har vi samlat svar på vanligt förekommande frågor på en separat undersida. Du kan även kontakta någon av våra områdesansvariga om du har frågor om markföroreningarna. Du hittar deras kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Vanliga frågor och svar

Senast uppdaterad: 25 november 2021